шпаргалка

Предмет і об’єкт мікроекономічних досліджень.

[ Назад ]
Мікроекономіка – розділ економічної теорії, що вивчає економіку на рівні окремих

економічних агентів(фірми, домогосподарства та інші).теорія цін.

1.Метою дослiдження мікроекономіки є виявлення, витлумачення, оцінювання та

використання притаманних об’єкту рис, властивостей, законів та закономірностей,

якi можуть мати як позитивний, так i негативний вплив на суб’єкт та на iншi

об’єкти. Знання позитивного впливу об’єкта, що дослiджуеться, необхідне для

найповнішого використання цього впливу, а знання негативного впливу потрiбне для

того, щоб можна було обмежити цей згубний вплив, запобiгти його дiабо ж просто

пристосуватись до нього, якщо нi запобiгти цьому впливу, нi обмежити його

неможливо.

2.Об’єктом дослідження мiкроекономiки як науки, з огляду на сказане вище, є

мiкрорiвень господарської системи. Цей рівень складається з окремих

господарських одиниць, основними серед яких є домогосподарства та підприємствах

(фірми), які можуть виступати самостійними об’єктами теоретичного аналізу.

Об’єктами дослідження мiкроекономiки е також рiзнi типи ринкових структур, на

яких зустрічаються та вступають у ринкові зв’язки покупці та продавці. Об’єктом

мiкроекономiчного аналізу можуть бути умови частково та загально рівноваги тощо.

3.Те, на що спрямовується дослідження, називається об'єктом, а те, заради чого

здійснюється дослідження, називається предметом.КАТЕГОРИИ:

Network | английский | архитектура эвм | астрономия | аудит | биология | вычислительная математика | география | Гражданское право | демография | дискретная математика | законодательство | история | квантовая физика | компиляторы | КСЕ - Концепция современного естествознания | культурология | линейная алгебра | литература | математическая статистика | математический анализ | Международный стандарт финансовой отчетности МСФО | менеджмент | метрология | механика | немецкий | неорганическая химия | ОБЖ | общая физика | операционные системы | оптимизация в сапр | органическая химия | педагогика | политология | правоведение | прочие дисциплины | психология (методы) | радиоэлектроника | религия | русский | сертификация | сопромат | социология | теория вероятностей | управление в технических системах | физкультура | философия | фотография | французский | школьная математика | экология | экономика | экономика (словарь) | язык Assembler | язык Basic, VB | язык Pascal | язык Си, Си++ |