шпаргалка

Поняття про рубки головного.

[ Назад ]
Завдання рубок головного користування

рубки головного користування проводять у стиглих або перестійних деревостанах, з

метою одержання деревини, для задоволення потреб народного господарства, або

заміни старих, часто розладнаних насаджень, а також заміни малоцінних деревних

порід, на породи господарське цінні. При проведенні рубок головного користування

потрібно дотримуватись:безперервного, невиснажуючого і раціонального

використання лісових ресурсів; збереження і посилення водоохоронних та захисних

властивостей лісів; застосування комплексної механізації лісозаготівельних

робіт; підвищення продуктивності праці робітників; збільшення об'єму робіт машин

і механізмів і зменшення протяжності лісовозних доріг.
---------------------------------
2. вибір способу рубки

Застосовувати той чи інший спосіб головної рубки необхідно з урахуванням

народногосподарського значення лісу. загальні правила застосування головних

рубок. Кожен спосіб головних рубок повинен відповідати певним лісівни¬цьким і

лісоексплуатаційним вимогам. До перших належать: забезпе¬чення лісовідновлення

на вирубках; збереження насаджень, які ростуть поряд з тими, що вирубуються;

збереження і покращання корисних фун¬кцій лісу; підвищення продуктивності лісів.

До лісоексплуатаційних ви¬мог належать: забезпечення умов для застосування на

лісосічних робо¬тах і транспортуванні деревини сучасних машин і механізмів;

зменшен¬ня витрат на заготівлю і вивезення деревини. Лісівницькі і

лісоексплуа¬таційні вимоги часто бувають несумісними. Тому в різних умовах

на¬дається перевага або лісівницьким, або лісоексплуатаційним вимогам. Поступово

склалися загальні підходи до вибору способу рубки у сучас¬них умовах. Так, у

лісах першої групи вибір способу рубки цілком підпо-рядковують лісівницьким

вимогам. Лісоексплуатаційні вимоги тут мо¬жуть бути враховані лише у тому

випадку, якщо вони не суперечать лі¬сівницьким. У лісах другої групи при виборі

способу головної рубки вра¬ховують обидва типи вимог, але перевагу надають

лісівницьким.
-----------------------------------------------
3. Суцільнолісосічні рубки, особливості їх проведення

Суцільна система рубок-це заходи, під час здійснення

яких вирубується деревостан, за винятком дерев та чагарників, що

підлягають збереженню. Під час застосування суцільної системи проводяться

суцільнолісосічні рубки, які за способами залежно від ширини

лісосік можуть бути вузько-, середньо- та широколісосічні. Ширина

лісосік вузьколісосічних рубок становить 50 і менше метрів,

середньолісосічних-51-100метрівшироколісосіч- 101-200 метрів. Суцільні рубки

призначаються у разі, якщо основним

способом лісовідновлення може бути тільки створення лісових

культур або їх проведення може забезпечити умови для успішного

природного лісовідновлення. Суцільні рубки призначаються також у:деревостанах,

у яких проведення поступових або вибіркових рубок може призвести до

вітровалу дерев;м'яколистяних та грабових деревостанах без підросту

господарсько цінних порід; низькоповнотних деревостанах без наявності

підросту

господарсько цінних порід. У хвойних та твердолистяних лісах проводяться

вузько- та

середньолісосічні рубки. У м'яколистяних лісах, що віднесені до

експлуатаційних лісів, проводяться широколісосічні, а у віднесених

до інших категорій лісів - середньолісосічні рубки.
---------------------------------------------
4. організаційно – тех елементи: довжини ширина

Під напрямком лісосіки розуміють напрямок довшої сторони віднос¬но сторін

світу. Напрямок лісосіки впливає на засівання вирубки, стій¬кість стіни лісу до

вітровалу, а на виражених формах рельєфу - на роз¬виток процесів ерозії ґрунту,

тому до цього показника не можна стави¬тися байдуже. Напрямок рубки- у якому

розміщується чер¬гова лісосіка відносно попередньої. У лісівництві завжди

існувало золо¬те правило, згідно з яким напрямок рубки повинен бути протилежним

напрямку переважаючих вітрів. Шириною лісосіки вважають розмір найкоротшої її

сторони. Від цього показника залежить розмір майбутньої вирубки. Він впливає не

тільки на швидкість експлуатаційного освоєння таксаційного кварталу, а й на

успішність поновлення лісу на вирубках. Довжина лісосіки- це протяжність

лісосіки по довшій стороні в межах 1 кварталу.
--------------------------------------------
5. організаційно – тех елементи площа…

Площа лісосіки при застосуванні суцільних рубок не повинна

перевищувати: в експлуатаційних лісах: для хвойних - 3 гектари, інших

деревостанів - 5 гектарів;у лісах інших категорій - 3 гектари. Порядок

розміщення чергових лісосік у межах таксаційного кварталу називають способом

примикання лісосік. Поступово склалися три основні способи примикання лісосік:

безпосередній, черезсмужний і кулісний. При безпо¬середньому способі чергова

лісосіка розміщується поряд з попере¬дньою, а наступна - третя - поряд з другою

і т.д. Термін примикання лісосік - це інтервал часу, після якого рубалась

лісосіка, що примикає до вирубки, не врахо¬вуючи року рубки на попередній

лісосіці. Ясно, що термін примикання різний для різних порід, бо у них

неоднакова частота насіннєвих років. Так, сосна рясно насіннєносить через 4,

дубові та букові -3 а інші твердолистяні 2 роки.
--------------------------------------
6. Переваги і недоліки суцільних рубань

Значення суцільнолісосічних рубок велике, позитивні їх властивості можна

узагальнити так:проведення рубки доволі просте;найбільше відповідають штучному

поновленню вирубок, особ¬ливо світлолюбними породами;забезпечують вплив

незрубаної стіни лісу на вирубках, що по¬кращує мікроклімат на ній;при суворому

дотриманні основних організаційно-технічних показ¬ників зберігають водоохоронно-

захисні властивості лісових насаджень;дозволяють досить ефективно

використовувати механізми і ма¬шини на лісосічних роботах.

- Основні недоліки суцільнолісосічних рубок:створюють, у цілому, гірші

умови для природного поновлення лі¬су порівняно з іншими складними способами

рубки, часто призводять до задерніння вирубки;приводять до зміни порід,

найчастіше хвойних на м'яколистяні;при проведенні рубки у різновікових

насадженнях зрубуються як стиглі, так і молоді дерева;обмежують можливості

використання важких агрегатних лісо¬заготівельних машин, що призводить до

подорожчання лісозаготівель.
-------------------------------------
7. Рівномірно поступові класичні рубки

Рівномірно-поступові рубки проводяться в одновікових та

умовно одновікових деревостанах шляхом їх поступового рівномірного

розрідження і вирубування протягом не більш як 20 років та

поєднуються із здійсненням заходів щодо сприяння природному

поновленню.
-----------------------------
9. Групово поступові

Групово-поступові рубки - це заходи, під час здійснення

яких деревостани розріджуються та вирубуються в кілька прийомів

окремими групами.Вирубування дерев проводиться, як правило, в

місцезнаходженнях куртин підросту головних або господарсько цінних

порід дерев. Під час першого прийому вирубуються дерева і формуються вікна

природного лісовідновлення (далі - вікна відновлення), площа

кожного з яких не повинна перевищувати 300 кв. метрів. Одночасно з

вирубуванням дерев навколо вікон відновлення завширшки

5 - 15 метрів розріджують деревостан до повноти не менш як 0,5. Під час

наступних прийомів вікна відновлення розширюються шляхом

вирубування дерев у раніше розріджених частинах деревостанів.

Навколо розширених вікон розріджують наступну частину деревостанів

зазазначеними параметрами.Кожний наступний прийом проводиться за

наявності

життєздатного підросту господарсько цінних порід у вирубаних

раніше вікнах без диференціації за висотою в кількості, визначеній

у пункті 2.3 цих Правил.Кількість вікон відновлення на 1 гектарі становить

4-8,

повторюваність рубок - через 5-10 років, тривалість рубки -

30-40 років.

10 Переваги і недоліки поступУ цілому рівномірні поступові рубки мають такі

позитивні риси:дозволяють рівномірно засівати лісосіки як тіньовитривалим, так і

світлолюбним породам;сприяють нормальному поновленню лісу за рахунок створення

для молодого покоління кращих порівняно з суцільною вирубкою мікро-

умов;зберігають захисні функції лісових насаджень;дозволяють насадженням успішно

використати світловий при¬ріст і цим збільшити кількість крупних

сортиментів;скорочують загальний термін вирощування насаджень. До недоліків слід

віднести:складність в організації проведення рубки, особливо при механізації

лісосічних робіт;небезпеку пошкодження та знищення підросту в процесі

рубки;складність проведення рубки у насадженнях, що схильні до

віт¬ровалу;складність забезпечення поновлення головних порід у багатих типах

лісу, де сильно розростаються підлісок та надґрунтовий покрив;подорожчання на

20-25% лісозаготівель порівняно з суцільно-лісосічними рубками.
---------------------------------------
11. ДобровільноДобровільно-вибіркові рубки призначаються у різновікових

складних за будовою деревостанах або в одновікових для продовження

переформування їх у різновікові: у деревостанах з повнотою 0,6-0,8 -

слабкої та середньої

інтенсивності, 0,9 і вище - сильної інтенсивності;у букових і ялицевих лісах

інтенсивність рубки - до 20% запасу Рубки повторюються через 10 і більше

років (у букових і

ялицевих лісах - через 15-20 років) залежно від загального стану

деревостану і його природного поновлення.
-----------------------------------------------
13. Способи очищення місць рубокЗалежно від лісорослинних умов і вимог

лісовідновлення

застосовуються такі способи очищення лісосік:

1) збирання порубкових решток у купи та вали для

перегнивання На лісосіках, що призначені для штучного лісовідновлення,

порубкові рештки для перегнивання складаються в паралельні вали

завширшки до 2 метрів і з відстанню між ними не менш як 25 метрів,

а на лісосіках, призначених для природного лісовідновлення, - в

купи у вільних від підросту місцях; 2) рівномірне розкидання подрібнених на

відрізки до 1 метра

порубкових решток по лісосіці. На ерозійно небезпечних ділянках

очищення проводиться тільки таким способом;

3) укладання порубкових решток на трелювальні волоки в

улоговинах і ущільнення їх під час трелювання деревини;

4) укладання порубкових решток у місцях проїзду агрегатних

лісових машин;

5) збирання порубкових решток у купи з подальшим їх

спалюванням.На лісосіці чи її окремій частині залежно від конкретних умов

може застосовуватися один з наведених способів очищення або

комбінований спосіб.
--------------------------------------------
15. Лісівничи заходи по поновлен

Під час проведення рубок забезпечується збереження

життєздатного підросту господарсько цінних поріду Після закінчення лісосічних

робіт і очищення місць рубок

збережений підріст береться на облік. Кількість збереженого життєздатного

підросту має

становити не менш як 75 відсотків загальної площі ділянки з

життєздатним підростом господарсько цінних порід, що підлягала

збереженню. Після рубки в зимовий період на схилах стрімкістю до

10 градусів повинно бути збережено не менш як 70 відсотків

кількості підросту, зазначеної в лісорубному квитку, а на схилах

стрімкістю більш як 10 градусів - не менш як 60 відсотків. Після

рубки у весняно-літній та осінній періоди повинно бути збережено

відповідно не менш як 60 і 50 відсотків підро стуЯкщо на ділянках після

першого прийому поступових і

добровільно-вибіркових рубок відсутня достатня кількість

життєздатного підросту, здійснюються заходи щодо сприяння

природному поновленню. Зруби, не забезпечені природним поновленням господарсько

цінних порід дерев, повинні бути своєчасно закультивовані.
--------------------------------------
21. Комбіновані рубкиКомбінована система рубок - це заходи, під час

здійснення яких поєднуються елементи поступової і вибіркової

систем рубок Площа лісосіки не повинна перевищувати 5 гектарів.

Віднесення лісової ділянки до конкретної системи, виду

та способу рубки, визначення організаційно-технічних елементів

відповідно до цих Правил здійснюються під час проведення

лісовпорядкування з урахуванням місцевих умов.
------------------------------------------
22. смугово поступовіСмугово-поступові рубки проводяться у разі використання

багатоопераційних машин або канатних установок.У межах лісової ділянки, на якій

проводиться рубка, виділяють смуги, ширина яких дорівнює середній висоті

деревостанів. Під час

кожного прийому для рубки призначають кілька смуг на відстані, що

дорівнює подвійній їх ширині. Черговий прийом призначається через

8-10 років за наявності життєздатного підросту господарсько

цінних порід у вирубаних раніше смугах без диференціації за

висотою в кількості, визначеній у пункті 2.3 цих Правил. У смугах

вирубують дерева і чагарники, за винятком тих, що підлягають

збереженню.
-----------------------------------------------------
24. ГірськГоловні рубки у гірських умовах супроводжуються загостренням протиріч

між лісоексплуатаційними і лісівницькими вимогами щодо охо ронних функцій лісу.

Практика рубок у Карпатах показала, що при вико ристанні лісозаготівельної

техніки, яка зовсім не пристосована до гір-ських умов, після суцільних рубок у

перші 2-5 років з кожного гектара поверхні вирубки змивається 300-600 т ґрунту.

Ерозійні процеси припи¬няються з появою молодого покоління лісу, яке на змитих

ґрунтах буде менш продуктивним, ніж материнське, і матиме на 2-3 класи нижчий

бо¬нітет.Технологія розробки лісосік у гірських умовах залежить не тільки від

характеру лісу, а й від топографії місцевості, засобів механізації виробничих

процесів і багатьох інших причин. Валка дерева у гірських умовах відрізняється

від цієї операції у рівнинних лісах, бо тут спиляне дерево падає на землю не під

кутом 90°, а 120°, іноді 130°. У гірських умовах валять дерева вниз або вверх по

схилу, іноді під кутом 30-40° до технологічного волока. При великій масі

стовбура він при падінні може розбитися на куски, тому в гірських умовах дерева

валять у пев¬ному напрямку з обов'язковим застосуванням гідроклина або

гідро¬домкрата.


КАТЕГОРИИ:

Network | английский | архитектура эвм | астрономия | аудит | биология | вычислительная математика | география | Гражданское право | демография | дискретная математика | законодательство | история | квантовая физика | компиляторы | КСЕ - Концепция современного естествознания | культурология | линейная алгебра | литература | математическая статистика | математический анализ | Международный стандарт финансовой отчетности МСФО | менеджмент | метрология | механика | немецкий | неорганическая химия | ОБЖ | общая физика | операционные системы | оптимизация в сапр | органическая химия | педагогика | политология | правоведение | прочие дисциплины | психология (методы) | радиоэлектроника | религия | русский | сертификация | сопромат | социология | теория вероятностей | управление в технических системах | физкультура | философия | фотография | французский | школьная математика | экология | экономика | экономика (словарь) | язык Assembler | язык Basic, VB | язык Pascal | язык Си, Си++ |