шпаргалка

Складноскорочені слова, абревіатури та графічні скорочення в професійному

[ Назад ]

мовленні

Складноскорочені слова (абревіатури), утворені з початкових букв або

звуків, незалежно від написання словосполучення пишуться великими буквами

(крапки між ними не ставляться): Міністерство внутрішніх справ — МВС, житлово-

ек-сплуатаційна контора — ЖЕК, державна автоінспекція — ДАІ, мале підприємство —

МІГ, виробниче об'єднання — ВО, Українська республіканська партія — УРП.

Великими буквами пишуться також складноскорочені слова, утворені від іншомовних

словосполучень: МАТО, ЮНЕСКО, МАГАТЕ, УЄФА. Але малими буквами пишуться: загс,

вуз (від російського вьісшее учебное заведение). Великими й частково малими

буквами пишуться складно-скорочені слова на зразок Демократична партія України —

ДемПУ, Конгрес української інтелігенції — КУІн. Якщо складноскорочені іменники,

утворені з початкових букв або звуків, відмінюються, то закінчення біля них

дописуються малими буквами: ЛАЗи, у ЖЕКу, з ВАКом. У складноскорочених словах,

утворених іншими способами, усі частини пишуться з малої букви: районна державна

адміністрація — райдержадміністрація, завідувач господарства — завгосп. Але

власні складноскорочені назви пишуться з великої букви: Дніпрогес, Донбас,

Укрінбанк. Від абревіатур слід відрізняти умовні графічні скорочення, які

вимовляються повністю й скорочуються лише на письмі. Наприклад, пишемо: 4 кг,

читаємо: чотири кілограми. Слова на письмі скорочуються на приголосний:

громадянин — гр., добродій — д., пан — п., наприклад — напр., область — обл.,

імені — ім., і так далі — і т. д.; але: нашої ери — н. є., острів — о. У кінці

графічних скорочень ставиться крапка: півн.-сх. {північно-східний), проф.

(професор), р. {рік). Але крапка не ставиться при скорочених назвах метричних

мір: 5 кг, 10 км, 2 год ЗО хв, 4 мкФ тощо. Не ставиться крапка й між подвоєними

буквами, що вказують на множину: pp. — роки, mm. — томи, пп. — пани. Якщо в

графічному скороченні залишаються початок і кінець слова, то на місці пропущених

букв ставиться лише дефіс (без крапки): видавництво — вид-во, район — р-н,

фабрика — ф-ка, товариство — т-во. Такі скорочення не розриваються для переносу.

Частини скороченого словосполучення іноді розділяються похилою рискою: поштова

скринька — п/с, військова части на — в/ч, метрів за хвилину — м/хв. Не

виділяється й префікс су- в слові сусід, префікс об- у слові обруч (колись

дослівно означало «навколо руки») — і тепер ці слова сприймаються як непохідні.

Внаслідок спрощень збільшується кількість коренів у мові. Іноді, щоб з'ясувати

справжній морфемний склад слова, треба вдаватися до етимологічних досліджень.

КАТЕГОРИИ:

Network | английский | архитектура эвм | астрономия | аудит | биология | вычислительная математика | география | Гражданское право | демография | дискретная математика | законодательство | история | квантовая физика | компиляторы | КСЕ - Концепция современного естествознания | культурология | линейная алгебра | литература | математическая статистика | математический анализ | Международный стандарт финансовой отчетности МСФО | менеджмент | метрология | механика | немецкий | неорганическая химия | ОБЖ | общая физика | операционные системы | оптимизация в сапр | органическая химия | педагогика | политология | правоведение | прочие дисциплины | психология (методы) | радиоэлектроника | религия | русский | сертификация | сопромат | социология | теория вероятностей | управление в технических системах | физкультура | философия | фотография | французский | школьная математика | экология | экономика | экономика (словарь) | язык Assembler | язык Basic, VB | язык Pascal | язык Си, Си++ |