шпаргалка

Поділ лісів на групи

[ Назад ]

У зв'язку з великою неоднорідністю лісів нашої країни, неоднаковим економічним

розвитком окремих регіонів виявилося неможливим вироби¬ти й успішно

застосовувати єдині технічні правила, прийоми ведення лі¬сового господарства.

Заходи, що провадяться у лісовому господарстві, мають бути узгоджені з

природними та економічними умовами того чи іншого району, зони. Так поступово

розвинулися різні системи лісогоспо¬дарського виробництва: інтенсивна у

густонаселених районах, гірська -у гірських лісах.

Важливим кроком на шляху вдосконалення ведення лісового госпо-дарства було

прийняття рішення про поділ лісів на групи за їх народно-господарським

значенням.

8.2.1. До першої групи віднесені ліси, які виконують переважно такі функції:

- водоохоронні (заборонні смуги лісів по берегах рік, озер, водосхо вищ та

інших водних об'єктів, включаючи смуги, що захищають нересто вища цінних

промислових риб);

- захисні (протиерозійні ліси, у тому числі ділянки лісу на стрімких

схилах, державні захисні лісові смуги, степові переліски і байрачні ліси,

захисні смуги лісів вздовж залізниць, автомобільних шляхів, особливо цінні

лісові масиви);

- санітарно-гігієнічні та оздоровчі (міські ліси зелених зон навколо міст, інших

населених пунктів та промислових підприємств, ліси охорон¬них зон санітарної

охорони джерел водопостачання та округів санітарної охорони курортів).

Крім того, до неї віднесені також ліси заповідників, національних та природних

парків, заповідні лісові ділянки, ліси, що мають наукове або історичне значення,

природні пам'ятники, лісопарки, ліси горіхопромисло-вих зон, лісоплодові

насадження та субальпійські ліси.

8.2.2. До другої групи віднесені ліси районів з високою щільністю насе¬лення й

розвиненою мережею транспортних шляхів, що мають захисне й обмежене

експлуатаційне значення, а також ліси з недостатніми лісоси¬ровинними ресурсами,

для збереження захисних функцій яких необхідний більш суворий режим

лісокористування. До цієї групи належать також колишні колгоспні ліси, які не

увійшли до першої групи.

У лісах першої та другої груп і у гірських лісах усіх груп виділяються особливо

захисні ділянки з обмеженим режимом лісокористування.

Крім цього, ліси також поділяють на рівнинні й гірські, відносять до степової,

лісостепової зон, зони мішаних лісів.

В Україні питома вага лісів першої групи становить 49%, другої -51%. Залежно від

групи лісів встановлюється порядок ведення господар¬ства в них. Так, у лісах

першої групи ведуться рубки, які спрямовані на оздоровлення лісових насаджень, у

лісах другої групи рубка стиглого лісу обмежується величиною середнього річного

приросту деревини.

КАТЕГОРИИ:

Network | английский | архитектура эвм | астрономия | аудит | биология | вычислительная математика | география | Гражданское право | демография | дискретная математика | законодательство | история | квантовая физика | компиляторы | КСЕ - Концепция современного естествознания | культурология | линейная алгебра | литература | математическая статистика | математический анализ | Международный стандарт финансовой отчетности МСФО | менеджмент | метрология | механика | немецкий | неорганическая химия | ОБЖ | общая физика | операционные системы | оптимизация в сапр | органическая химия | педагогика | политология | правоведение | прочие дисциплины | психология (методы) | радиоэлектроника | религия | русский | сертификация | сопромат | социология | теория вероятностей | управление в технических системах | физкультура | философия | фотография | французский | школьная математика | экология | экономика | экономика (словарь) | язык Assembler | язык Basic, VB | язык Pascal | язык Си, Си++ |