шпаргалка

організація і технічне норм.

[ Назад ]

Суть технічного нормування полягає у вивченні і аналізі існуючої організації

праці, методів й засобів виконання роботи і на цій основі в розробці

раціонального порядку і встановлення відповідних норм затрати праці.

Норми служать основою для розробки планів по праці і заробітній платі,

визначення чисельності і розміщення робітників по робочих місцях. Норми

використовують також для оцінки результатів праці і служать основою організації

оплати праці.

Основним завданням технічного нормування є завдяки встановленим нормам виявлення

резервів для подальшого зростання продуктивності праці за рахунок покращення її

організації.

Нормативна база підприємств складається із систем норм і нормативів, що

регламентують різні сторони виробничого процесу.

Норми – це максимально припустима величина абсолютної витрати сировини,

матеріалів, палива, енергії. Витрат праці і т.д. для виготовлення одиниці

продукції(чи виконання роботи) встановленої якості в умовах виробничого

планового року.

Нормативи – це показники, що характеризують відносну величину (ступінь

використання знарядь і предметів праці, їх витрати на одиницю площі, ваги,

обсягу (наприклад коефіцієнт використання обсягу продукції з 1м3 виробничої

площі).

Розрізняють такі основні групи норм і нормативів:

1.Нормування витрат праці: норми витрат праці.

2.Нормування предметів праці: норми витрат сировини і матеріалів;- норми витрат

паливно-енергетичних ресурсів.

3.Нормування засобів праці: нормативи використання устаткування;нормативи

освоєння виробничих потужностей.

Технічне нормування - полягає в процесі обґрунтування і введення у

виробництво норм часу і норм виробітку.

Для нормування витрат праці застосовують: нормативи часу, норми обслуговування,

нормативи чисельності.

Норматив часу – це розрахункова величина часу, необхідного на виконання окремих

елементів роботи(операцій).Нормативи часу призначені для нормування ручних

операцій і ручних елементів машинних і апаратурних операцій.

Відповідно до структури робочого часу в лісовому господарстві розробляються

нормативи основного (технологічного), допоміжного часу, часу на

обслуговування(технічне і організаційне)робочого місця, часу на відпочинок і

особисті потреби, підготовчо-заключного часу.

Норма обслуговування – це регламентована кількість одиниць устаткування ,

установок, апаратів, площ ф т.д., що у плині робочої зміни чи місця повинні

обслуговувати один робітник чи група робітників. Вони розробляються на основі

даних фото хронометражу, фотографії робочого дня, аналізу фактичної розстановки

працівників по робочих місцях.Норматив чисельності – це показник, що регламентує кількість працівників,

необхідних для виконання одиниці об’єму роботи чи окремої функції.

Нормативи чисельності використовуються для визначення кількості

працівників по обслуговуванню устаткування, робочих місць, виробничих площ і

т.п. чи при визначенні витрат праці по профілях, групах робіт. Фахівцях,

видах робіт, функціях у цілому по підприємству і по цехах, дільницях з

урахуванням установленого обсягу робіт.

На основі спеціально розроблюваних нормативів розробляються норми часу і норми

виробітку.

Норми часу розробляються на операцію чи комплекс операцій при виробництві

продукції, що підлягає кількісному контролю і обліку.

Норми виробітку - це обсяг роботи (у штуках, метрах, тоннах і інш. Натуральних

одиницях), який повинен бути виконаний за одиницю часу (годину, зміну,

місяць). Між нормою часу і нормою виробітку існує обернена залежність:

Нч= Тзм/ Нв Нв= Тзм/ Нч

Де, Нч – норма час, Нв – норма виробітку, Т зв - тривалість зміни в годинах,

або інших часових вимірниках, в яких приймається норма часу.

Класифікація витрат робочого часу.

Робочий час, на протязі якого може здійснюватись трудовий процес,

складається із часу роботи і часу перерв.

До складу норми часу включаються тільки час оперативної роботи, підготовчо-

заключний час, час обслуговування робочого місця та регламентованих перерв.

Час зміни – це час який затрачується робочим на підготовку і безпосереднє

виконання дорученої йому основної роботи. Цей час складається із підготовчо-

заключного часу, оперативного часу і часу обслуговування робочого місця.

Підготовчо-заключний час - це час, який затрачується робочим на підготовку до

виконання заданої роботи і її завершення в кінці робочого дня. Сюди

відносяться затрати часу, пов’язані з одержанням нарядів на роботу,

інструментів, технологічної документації а також часу здачі роботи,

інструментів і т.д. в кінці робочої зміни.

Час обслуговування робочого місця – це час, який робочий затрачує на

підтримання робочого місця і механізмів в стані, який забезпечує продуктивну

роботу на протязі всієї робочої зміни. Цей час розподіляється на час

технічного і організаційного обслуговування.

До часу технічного обслуговування відноситься час, який затрачується на

підготовку механізмів до роботи (щозмінний огляд і догляд за устаткуванням, час

підноски і регулювання та час прибирання відходів, розчистка виробничих площ

від снігу і обломів деревини).

Оперативний час – це час виконання робочим основної операції. Він безпосередньо

пов’язаний з об’ємом виконуваних робіт. Цей час являється головним фактором

росту виробітку.

Оперативний час поділяється на основний і допоміжний.

Основним являється час, на протязі якого робочий при допомозі засобів праці

здійснює безпосередній вплив, дію на предмет праці (підпил, спилювання, валка

деревини).

Допоміжним називається час, який затрачується виконавцем для забезпечення робіт

по здійсненню основного процесу ( підготовка робочого місця біля дерева, перехід

від дерева до дерева).

КАТЕГОРИИ:

Network | английский | архитектура эвм | астрономия | аудит | биология | вычислительная математика | география | Гражданское право | демография | дискретная математика | законодательство | история | квантовая физика | компиляторы | КСЕ - Концепция современного естествознания | культурология | линейная алгебра | литература | математическая статистика | математический анализ | Международный стандарт финансовой отчетности МСФО | менеджмент | метрология | механика | немецкий | неорганическая химия | ОБЖ | общая физика | операционные системы | оптимизация в сапр | органическая химия | педагогика | политология | правоведение | прочие дисциплины | психология (методы) | радиоэлектроника | религия | русский | сертификация | сопромат | социология | теория вероятностей | управление в технических системах | физкультура | философия | фотография | французский | школьная математика | экология | экономика | экономика (словарь) | язык Assembler | язык Basic, VB | язык Pascal | язык Си, Си++ |