шпаргалка

Науково-технічна революція

[ Назад ]Сутнiсть i соцiальнi наслiдки НТР.

У 50-х роках ХХ ст.починаэться науково-технiчна революцiя. В своїй основi вона є якісним перетворенням продуктивних сил в результаті перетворення науки в провiдний чинник суспільного виробництва в цiлому, матерiального—зокрема. Замiнюючи все бiльшою мiрою фiзичну працю людини, вiдсторонюючи її безпосередню включенiсть у виробничий процес, НТР суттєво змiнює всю структуру й елементи продуктивних сил, умови, характер i змiст працi. Втiлюючи у собi зростаюче об’єднання науки, технiки i виробництва, НТР разом з тим впливає на всі сторони житгя сучасного суспiльства, включно управлiння виробництвом, освiту, культуру, психологiю людей, взаємовiдносини мiж суспiльством i природою.

Як соцiальний феномен, НТР має такi особливостi:

по-перше, це докорiннi якiснi змiни як у науцi, так i в технiцi; в минулому не було такого взаемозв’язку вiдкриттiв у науцi з якiснiми змiнами в технiцi;

по-друге, якщо ранiше якiснi змiни вiдбувалися в окремих сферах науки i технiки, то НТР є всеохоплюючими якiсними змiнами у всiх основних сферах науки i технiки;

по-трете, зминюються зв’язки науки з виробництвом. В процесi НТР наука все рiшуче випереджує технiку, ставить i вирiшує такi завдання, якi розв’язуються практично, впроваджуються у виробничий процес, тобто наука все бiльшою мiрою стає безпосередньою продуктивною силою;

по-чеиверте, це якiснi змiни характеру працi: людина все бiльше звiльняеться вiд нетворчої продуктивної дiяльностi, за нею зберiгаеться творча сторона участi у виробництвi.Атоматизацiя виробництва як вища форма механiзацiї, яка знаходить свiй вираз у використаннi сукупностi технiчних засобiв, що утворються без безпосередньої участi людини i дозволяє здiйснювати виробничi процеси безверервно, в оптимальному технологiчному режимi, i забезаечує одержання найкращих результатiв при най:менших затратах.

Хiмiзацiя промисловостi й сiльського господарства — виготовлення штучних, синтетичних матерiалiв iз наперед заданими властивостями, тобто нових предметiв працi.

Якiсна змiна транспорту, зв’язку, комунiкацiй. Створення ракетної технiки й освоєння космосу, надпотужних повiтряних та океанських лайнерiв, телебачення, лазернi засоби зв’язку.

Революцiя в технiцi розумової працi, тобто кiбернетизацiя або комп’ютеризацiя виробництва та управлiння. Ця революцiя привела до створення складних кiбернетичних пристроїв (ЕОМ), якi стали не лише помiчниками людини у збираннi, обробцi, зберігання та використанні інформації, в управлiнськiй і прогностичній дiяльностi але й замiнюють людину в її рутинних, нетворчих видах дiяльностi, а в перспективi — i в багатьох її творчих процесах.

Таким чином, НТР перетворює продуктивні сили, але їх докорiнна змiна неможлива без відповiдних перетворень виробничих вiдносин. Тому сьогоднi мова йде про якiсно нове, iнформацiйне суспiльство, про соцiальнi наслiдки НТР.

До таких наслiдкiв вiдносяться проблеми зайнятостi, робочого часу; змiна галузевої структури виробництва; географiчне розмiщення продуктивних сил; зростання i розвиток міст, тобто урбанiзаційнi процеси; форма, структура управлiння пiдприемствами i органiзацiя працi, змiна її змiсту та характеру, покращення умов; проблеми пiдготовки та перепiдготовки робiтникiв, інженерно-технiчних працiвникiв та менеджерiв; це також проблеми побуту та сiм’ї, демографiчних процесiв; насамкiнець, це проблема культури, зокрема формування масової культури.

КАТЕГОРИИ:

Network | английский | архитектура эвм | астрономия | аудит | биология | вычислительная математика | география | Гражданское право | демография | дискретная математика | законодательство | история | квантовая физика | компиляторы | КСЕ - Концепция современного естествознания | культурология | линейная алгебра | литература | математическая статистика | математический анализ | Международный стандарт финансовой отчетности МСФО | менеджмент | метрология | механика | немецкий | неорганическая химия | ОБЖ | общая физика | операционные системы | оптимизация в сапр | органическая химия | педагогика | политология | правоведение | прочие дисциплины | психология (методы) | радиоэлектроника | религия | русский | сертификация | сопромат | социология | теория вероятностей | управление в технических системах | физкультура | философия | фотография | французский | школьная математика | экология | экономика | экономика (словарь) | язык Assembler | язык Basic, VB | язык Pascal | язык Си, Си++ |