шпаргалка

Грошова маса і її структура

[ Назад ]

4)Грошова́ ма́са — це сукупність залишків грошей у всіх їх формах, які є в

розпорядженні суб'єктів грошового обігу у певний момент. Грошовий оборот

забезпечується певною масою грошей, величина якої є важливою характеристикою

стану грошового обороту та ринкової кон'юнктури в цілому. Зміна грошової маси

безпосередньо впливає на інтенсивність обороту грошей, на формування

платоспроможного попиту, на кон'юнктуру ринків, а значить — на економічний

розвиток. Тому регулювання грошової маси є ключовим напрямком державної грошово-

кредитної політики. Завдяки цьому вивчення і правильне визначення грошової маси

в обороті має не тільки теоретичне, а й важливе практичне значення. У

структурному відношенні грошову масу можна розділити за кількома критеріями: За

ступенем «готовності» окремих елементів до оборотності, тобто за ступенем їх

ліквідності; За формою грошових засобів (готівкові, депозитні); За розміщенням у

суб'єктів грошового обороту; За територіальним розміщенням та ін. Найбільшу

складність має структуризація грошової маси за першим критерієм, оскільки немає

однозначного розуміння ступеня ліквідності кожного її елемента, як і немає

чіткого розмежування між власне грошима і високоліквідними фінансовими активами,

які вже не є грошима. За цим критерієм наука і практика виділяють кілька

елементів грошової маси, комбінацією яких можна визначити різні за складом і

обсягом показники грошової маси, що називаються грошовими агрегатами. У

статичній практиці України визначаються і використовуються для цілей аналізу і

регулювання чотири грошові агрегати: М0, М1, М2, М3. М0 = готівка в обігу

(банківські білети та розмінна монета, що знаходяться поза банківською

системою); М1 = М0 + переказні кошти у національній валюті (складова грошового

агрегату М1 «Переказні кошти в національній валюті» включає кошти в національні

валюті, які за першою вимогою можуть бути обмінені на готівкові); М2 = М1 +

переказні кошти в іноземній валюті та інші кошти (складова грошового агрегату М2

«Переказні кошти в іноземній валюті» включає кошти в іноземній валюті, що за

першою вимогою можуть бути обмінені на готівкові. До складової грошового

агрегату М2 «Інші кошти» віднесено непереказні кошти до запитання, строкові

кошти та кошти за іменними ощадними (депозитними) сертифікатами, емітованими

банками);

М3 = М2 + цінні папери власного боргу банків.КАТЕГОРИИ:

Network | английский | архитектура эвм | астрономия | аудит | биология | вычислительная математика | география | Гражданское право | демография | дискретная математика | законодательство | история | квантовая физика | компиляторы | КСЕ - Концепция современного естествознания | культурология | линейная алгебра | литература | математическая статистика | математический анализ | Международный стандарт финансовой отчетности МСФО | менеджмент | метрология | механика | немецкий | неорганическая химия | ОБЖ | общая физика | операционные системы | оптимизация в сапр | органическая химия | педагогика | политология | правоведение | прочие дисциплины | психология (методы) | радиоэлектроника | религия | русский | сертификация | сопромат | социология | теория вероятностей | управление в технических системах | физкультура | философия | фотография | французский | школьная математика | экология | экономика | экономика (словарь) | язык Assembler | язык Basic, VB | язык Pascal | язык Си, Си++ |