шпаргалка

6)Шви́дкість о́бігу гро́шей — кількість разів за рік, коли грошова одиниця, що

[ Назад ]

перебуває в обігу, витрачається на купівлю товарів і послуг. Швидкість обігу

грошей характеризує частоту, з якою кожна одиниця наявних в обороті грошей

(гривня, долар тощо) використовується в середньому для реалізації товарів і

послуг за певний період (рік, квартал, місяць). Виходячи з відомого рівняння

обміну І. Фішера, величину швидкості обігу грошей можна визначити за формулою: V

= PQM де V — швидкість обігу грошей; Р — середній рівень цін на товари та

послуги; Q — фізичний обсяг товарів та послуг, що реалізовані в даному періоді;

M — середня маса грошей, що перебуває в обороті за даний період. З наведеної

формули випливає, що величина швидкості обігу грошей прямо пропорційно пов'язана

з номінальним обсягом виготовленого національного продукту (Р*Q) й обернено

пропорційно — з обсягом маси грошей, що є в обороті. На швидкість обігу грошей

діють різнопланові чинники: а) ті з них, що визначають платоспроможний попит.

Якщо попит на гроші зменшується, то витрачання грошей інтенсифікується, а

грошовий обіг прискорюється. б) глибина поділу суспільної праці. Чим глибший

поділ праці і вища її продуктивність, тим частіше і більше продаватиметься і

купуватиметься товарів, що зумовлює прискорення грошового обігу;в) на швидкість

обігу грошей суттєво впливають величина і швидкість руху товарних потоків на

стадії обміну, розвиток ринкових зв’язків, кредиту та збалансованість ринку та

ін.;г) зростання ефективності суспільного виробництва зменшує період

нагромадження вартостей, чим прискорює повернення грошей в обіг; д) певний вплив

на швидкість обігу грошей справляє розвиток економічної інфраструктури:

транспорту, торгівлі, банківської справи тощо

КАТЕГОРИИ:

Network | английский | архитектура эвм | астрономия | аудит | биология | вычислительная математика | география | Гражданское право | демография | дискретная математика | законодательство | история | квантовая физика | компиляторы | КСЕ - Концепция современного естествознания | культурология | линейная алгебра | литература | математическая статистика | математический анализ | Международный стандарт финансовой отчетности МСФО | менеджмент | метрология | механика | немецкий | неорганическая химия | ОБЖ | общая физика | операционные системы | оптимизация в сапр | органическая химия | педагогика | политология | правоведение | прочие дисциплины | психология (методы) | радиоэлектроника | религия | русский | сертификация | сопромат | социология | теория вероятностей | управление в технических системах | физкультура | философия | фотография | французский | школьная математика | экология | экономика | экономика (словарь) | язык Assembler | язык Basic, VB | язык Pascal | язык Си, Си++ |