шпаргалка

Грошові системи

[ Назад ]

Грошові системи залежно від ступеня втручання держави в економічні відносини

можуть бути ринковими та неринковими.

Неринковим грошовим системам притаманне переважання адміністративних неринкових

методів регулювання грошового обігу, що проявляється насамперед у штучному

розмежуванні його на готівкову та безготівкову сфери. Такі грошові системи

відповідали потребам адміністративно-командних економічних систем, що мали місце

у колишніх соціалістичних країнах.

Для ринкових грошових систем характерним є переважання економічних методів та

інструментів регулювання грошового обігу. Такі системи властиві країнам з

економічними системами ринкового типу.

За характером регулювання національної валютної системи грошові системи можуть

бути відкритими та закритими.

Для відкритих грошових систем характерним є мінімальне втручання держави у

регулювання валютних відносин всередині країни, що виражається у дерегулюванні

валютного ринку, пов¬ній конвертованості валюти, ринковому механізмі формування

валютного курсу. Таке можливе лише за умов достатнього розви¬тку та відкритості

економіки країни.

Закриті грошові системи характеризуються наявністю знач¬ної кількості валютних

обмежень, що проявляється в адміністра¬тивному регулюванні валютного ринку,

неконвертованості валю¬ти, штучному формуванні валютного курсу та ін. Такі

грошові системи характерні для країн із закритою економікою. Закриті грошові

системи були притаманними СРСР та країнам так звано¬го «соціалістичного табору».

Грошова система України нині має кредитний ринковий характер, який формувався

поступово в процесі ринкової трансформації її економіки, розвитку грошового

ринку та його інфраструктури.

КАТЕГОРИИ:

Network | английский | архитектура эвм | астрономия | аудит | биология | вычислительная математика | география | Гражданское право | демография | дискретная математика | законодательство | история | квантовая физика | компиляторы | КСЕ - Концепция современного естествознания | культурология | линейная алгебра | литература | математическая статистика | математический анализ | Международный стандарт финансовой отчетности МСФО | менеджмент | метрология | механика | немецкий | неорганическая химия | ОБЖ | общая физика | операционные системы | оптимизация в сапр | органическая химия | педагогика | политология | правоведение | прочие дисциплины | психология (методы) | радиоэлектроника | религия | русский | сертификация | сопромат | социология | теория вероятностей | управление в технических системах | физкультура | философия | фотография | французский | школьная математика | экология | экономика | экономика (словарь) | язык Assembler | язык Basic, VB | язык Pascal | язык Си, Си++ |