шпаргалка

Монометалізм

[ Назад ]

Монометалізм — грошова система, за якої роль загального еквівалента виконує один

метал: золото (золотий монометалізм) або срібло (срібний монометалізм), при

цьому в обігу функціо¬нують монети та знаки вартості, розмінні на грошовий

метал.

У міру розвитку капіталістичного господарства біметалізм поступається

монометалізму, а срібний монометалізм — золотому. Срібний монометалізм існував у

Росії в 1843—1852 рр., в Індії—в 1852—1893 рр., у Голландії— в 1847—1875 рр.

Англія першою перейшла до золотого монометалізму наприкінці XVIII ст. — на

початку XIX ст. В останній третині XIX ст. з'явилися умови для широкого

запровадження золотої валюти. Завдяки своїй портативності золоті монети були

придатнішими для обігу. Золотий монометалізм було введено в Німеч¬чині — у 1871

—1873 рр., у Швеції, Норвегії та Данії — у 1 873 р., у Франції — у 1876—1878

рр., в Австрії — у 1892 р., в Росії та Японії — у 1897 р., у США — в 1900 р.

Золотий монометалізм існував у кількох формах: золотомонетного стандарту,

золотозливкового стандарту і золотодевізного стандарту.

Класичною формою вважається золотомонетний стандарт, при якому:

— золото виконувало всі функції грошей;

— в обігу перебували золоті монети та банкноти, розмінні на них;

— відкрите карбування монет із фіксованим золотим вмістом;

— вільний рух золота та іноземної валюти між країнами, внаслідок чого відхилення

валютних курсів від валютних паритетів відбувалося лише в межах «золотих точок».#18.Типи інфляції

Інфляція - багатогранний, складний процес, який чітко відображає всі основні

проблеми й суперечності економіки. Найбільш очевидно вона проявляє себе в

систематичному переповненні каналів грошового обігу масою надлишкових грошей, що

веде до їх знецінення та додаткового перерозподілу національного доходу й

національного багатства на шкоду більшості населення. Залежно від сили згубної

дії на економіку розрізняють інфляцію: повзучу, галопуючу і гіперінфляцію.

Повзуча інфляція - така інфляція, що досягає щорічно не більше одноцифрового

числа (наприклад, 5%) і проявляється у постійному зростанні цін. За повзучої

інфляції безгосподарність і марнотратство, некомпетентність та економічна

неграмотність керівництва країни покриваються за рахунок народу. Деякі

економісти у нас і за кордоном вважають, що повзуча інфляція до 5% на рік не є

серйозною загрозою, бо має такі позитивні наслідки, які абсолютно переважають

негативні. До того ж вона піддається контролю, може бути регульована, за умов

ринкової економіки непомітне зростання цін є важливим важелем збалансування

попиту та пропонування. З цим умовно можна погодитися, бо повзуча інфляція і

справді не спричинює швидкоплинних і виразних негативних явищ в економічному

житті. Водночас вона здатна виступати дійовим фактором збалансування грошово-

фінансових і матеріально-речових ресурсів, прискорення технічного переозброєння

виробництва, стимулює товаровиробників постійно дбати про зниження

матеріалоємності і затрат живої праці. Проте вказані переваги повзучої інфляції

можна досягти лише за умов вільного ринку, конкуренції й підтримання рівноваги

попиту - пропонування.

Галопуюча інфляція - це така інфляція, яка набуває розміру двозначного числа

щорічно. Вона супроводжується стрімким, стрибкоподібним підвищенням цін, охоплює

всі сфери господарського життя й викликає серйозні негативні наслідки в

економіці та соціальній сфері. Зростання індексів галопуючої інфляції практично

не кероване і набуває хронічного характеру.

Гіперінфляція - надвисока і вкрай небезпечна інфляція, що, як правило, веде до

економічного паралічу, провокування гострих соціальних конфліктів та

непередбачених катаклізмів, На передній план діяльності уряду висувається

емісійна діяльність, потужність друкарського верстата. За умов гіперінфляції

гроші починають втрачати свої функції, падає їх роль в економіці, відбувається

натуралізація господарських зв'язків на основі бартерного обміну, порушується

механізм дії фінансів і кредиту, розвиваються інші стихійні процеси в економіці

КАТЕГОРИИ:

Network | английский | архитектура эвм | астрономия | аудит | биология | вычислительная математика | география | Гражданское право | демография | дискретная математика | законодательство | история | квантовая физика | компиляторы | КСЕ - Концепция современного естествознания | культурология | линейная алгебра | литература | математическая статистика | математический анализ | Международный стандарт финансовой отчетности МСФО | менеджмент | метрология | механика | немецкий | неорганическая химия | ОБЖ | общая физика | операционные системы | оптимизация в сапр | органическая химия | педагогика | политология | правоведение | прочие дисциплины | психология (методы) | радиоэлектроника | религия | русский | сертификация | сопромат | социология | теория вероятностей | управление в технических системах | физкультура | философия | фотография | французский | школьная математика | экология | экономика | экономика (словарь) | язык Assembler | язык Basic, VB | язык Pascal | язык Си, Си++ |