шпаргалка

Інвестиційні фонди та інвестиційні компанії

[ Назад ]

У сучасних умовах інвестиційна компанія — це інститут колективного інвестування,

який за своїм головним функціональним призначенням є установою, що об’єднує

індивідуальні заощадження і надає своїм пайовикам, у тому числі і тим, хто не

має значних заощаджень, можливість вкласти їх у цінні папери та інші активи. Ця

установа виступає в ролі інституту, який забезпечує управління інвестиціями

багатьох індивідуальних власників капіталу. ІСІ залежно від порядку здійснення

його діяльності може бути відкритого, інтервального та закритого типу.ІСІ

належить до відкритого типу, якщо він (або компанія з управління його активами)

бере на себе зобов’язання здійснювати в будь-який час на вимогу інвесторів викуп

цінних паперів, емітованих цим ІСІ (або компанією з управління його

активами).ІСІ належить до інтервального типу, якщо він (або компанія з

управління його активами) бере на себе зобов’язання здійснювати на вимогу

інвесторів викуп цінних паперів, емітованих цим ІСІ (або компанією з управління

його активами) протягом обумовленого у проспекті емісії строку, але не рідше від

одного разу на рік.ІСІ належить до закритого типу, якщо він (або компанія з

управління його активами) не бере на себе зобов’язань щодо викупу цінних

паперів, емітованих цим ІСІ (або компанією з управління його активами) до

моменту його реорганізації або ліквідаціїІСІ може бути строковим або

безстроковим.34 Інвестиці́йний фонд — один з учасників фондового ринку. Інвестиційний фонд

акумулює кошти ынвесторів та передає їх в управління інвестиційному

управляючому.

Інвестиційний фонд — це спосіб інвестування грошей для групи інвесторів за якого

вартість інвестування цільових об'єктів розподіляється поміж всіх них. Такий

фонд може мати за мету набагато ширше коло об'єктів для інвестування, ніж можуть

собі дозволити окремі інвестори.

Інвестиційні фонди є посередниками в інвестиційному процесі між громадянами та

емітентами. Випускаючи власні сертифікати, інвестиційний фонд акумулює грошові

кошти різних груп інвесторів (в основному громадян) і вкладає їх у цінні папери

інших емітентів. Таким чином, інвестиційний фонд мінімізує інвестиційний ризик

своїх акціонерів.

Основні функції інвестиційного фонду — диверсифікація інвестицій і

управління портфелем інвестицій. Головний напрям діяльності інвестиційного фонду

— професійний інвестиційний менеджмент. Інвестиційний фонд забезпечує такий

рівень диверсифікації й управління інвестиціями, якого не може забезпечити

окремий індивідуальний інвестор, тому що це потребує спеціальних знань, високої

інформованості і неперервного аналізу стану інвестиційних ринків. Ринкова

вартість сертифікатів інвестиційного фонду відповідає чистій (за винятком

зобов’язань) ринковій вартості всіх активів фонду, поділеній на кількість

сертифікатів його власного випуску

У системі фінансових посередників поряд з інвестиційними фондами важливу роль

відіграють інвестиційні компанії. В Україні інвестиційною компанією визнається

торговець цінними паперами, який може залучати кошти для здійснення спільного

інвестування через емісію цінних паперів та їх розміщення.

Організаційно-правовою формою інвестиційної компанії може бути акціонерне

товариство або товариство з обмеженою відповідальністю.

Інвестиційна компанія зобов’язана заснувати відкритий або закритий взаємний

фонд. Останній виступає в ролі філії, яка від імені інвестиційної компанії

здійснює спільне інвестування. Рішення про створення взаємного фонду вважається

прийнятим, якщо за нього проголосувало не менше 3/4 присутніх акціонерів

(учасників), які беруть участь у голосуванні на загальних зборах інвестиційної

компанії.

КАТЕГОРИИ:

Network | английский | архитектура эвм | астрономия | аудит | биология | вычислительная математика | география | Гражданское право | демография | дискретная математика | законодательство | история | квантовая физика | компиляторы | КСЕ - Концепция современного естествознания | культурология | линейная алгебра | литература | математическая статистика | математический анализ | Международный стандарт финансовой отчетности МСФО | менеджмент | метрология | механика | немецкий | неорганическая химия | ОБЖ | общая физика | операционные системы | оптимизация в сапр | органическая химия | педагогика | политология | правоведение | прочие дисциплины | психология (методы) | радиоэлектроника | религия | русский | сертификация | сопромат | социология | теория вероятностей | управление в технических системах | физкультура | философия | фотография | французский | школьная математика | экология | экономика | экономика (словарь) | язык Assembler | язык Basic, VB | язык Pascal | язык Си, Си++ |