шпаргалка

Кейнсіанський неокласичний синтез

[ Назад ]

У період між І та ІІ світовими війнами, а також після ІІ світової війни до 60-х

рр. ХХ ст. значного поширення набуло кейнсіанське економічне вчення. Пропозиції

кейнсіанців слугували основою проведення державної політики грошово-кредитного

регулювання. Це було зумовлено подоланням економічного спаду, депресії,

боротьбою з безробіттям. Коли світова економіка у 70-80 рр ХХ ст. почала

рівномірно розвиватися, а інфляційні процеси стабілізувалися, використовувати у

чистому вигляді рецепти кейнсіанців чи монетаристів стало недоцільно і тому

відбулося взаємопроникнення цих теорій, тобто кейнсіансько-неокласичний синтез.

У ході формування кейнсіансько-неокласичного синтезу ставили за мету: усунути

деякі нечіткі, неоднозначні та суперечливі місця вчення Кейнса, поєднати

макроекономічний аналіз кейнсіанства і мікроекономічний аналіз неокласиків.

Вагомий внесок у розвиток цього синтезу зробив Дж.Тобін. і присвятив свої

дослідження проблемам функціонування фінансових ринків і розвинув теорію Кейнса

аналізом інвестиційної функції. Представники кейнсіансько-неокласичного синтезу

вважали, що економіка є змішаною системою, в якій домінує ринок і приватна

власність, але вона повинна опиратися на державне регулювання. Таке регулювання

повинно відбуватися за допомогою фіскальних і монетарних методів.59КАТЕГОРИИ:

Network | английский | архитектура эвм | астрономия | аудит | биология | вычислительная математика | география | Гражданское право | демография | дискретная математика | законодательство | история | квантовая физика | компиляторы | КСЕ - Концепция современного естествознания | культурология | линейная алгебра | литература | математическая статистика | математический анализ | Международный стандарт финансовой отчетности МСФО | менеджмент | метрология | механика | немецкий | неорганическая химия | ОБЖ | общая физика | операционные системы | оптимизация в сапр | органическая химия | педагогика | политология | правоведение | прочие дисциплины | психология (методы) | радиоэлектроника | религия | русский | сертификация | сопромат | социология | теория вероятностей | управление в технических системах | физкультура | философия | фотография | французский | школьная математика | экология | экономика | экономика (словарь) | язык Assembler | язык Basic, VB | язык Pascal | язык Си, Си++ |