шпаргалка

61лізинг — це підприємницька діяльність, спрямована на інвестування власних чи

[ Назад ]

залучених фінансових коштів, що полягає в наданні лізингодавцем (лізинговими

фірмами або індивідуальним підприємцем, які здійснюють лізин¬гову діяльність) у

виключне користування на визначений термін лізингоодержувачу майна, що є

власністю лізингодавця, за умови сплати йому періодич¬них лізингових платежів.

Відмінність лізингу від оренди полягає в тому, що фірма (лізингодавець), як

правило, обладнання не забирає назад. Через деякий час замовник викупо¬вує його

за залишковою вартістю.

Об'єктом лізингу може бути будь-яке рухоме й нерухоме майно, що нале¬жить до

основних фондів. Це можуть бути машини, устаткування, транспортні засоби,

різноманітна техніка, системи телекомунікацій тощо, стосовно яких немає обмежень

щодо передавання їх у лізинг. Об'єктами лізингу не можуть бути: земля,

мисливські угіддя, ліси, водоймища тощо).

Лізинг дає можливість залучати в виробничу діяльність західну економіку за

ненаявності валюти.

Лізинг як складне соціально-економічне явище виконує дуже важливі функції з

формування багатоукладної економіки та активізації виробничої діяльності.

Розглянемо чотири найважливіші з них: фінансову, виробничу, постачальницьку та

використання податкових пільг.

Фінансова функція виражається у звільненні товаровиробника від одноразової

оплати повної вартості необхідних засобів виробництва і як би в наданні йому

довгострокового кредиту.

Виробнича функція лізингу полягає в оперативному вирішенні виробничих задач

шляхом тимчасового використання, а не купівлі дорогих та морально старіючих

машин. Це ефективний спосіб матеріально-технічного постачання виробництва та

доступу до новітньої техніки, до результатів науково-технічного прогресу. При

повному лізингу передача майна може супроводжуватись різноманітним сервісом:

технічне обслуговування, страхування, забезпечення сировиною, робочою силою

тощо.

Постачальницька функція — це розширення кола споживачів та освоєння нових ринків

збуту, залучення в сферу лізингу тих, хто не може відразу купити те чи інше

майно.

Функція використання податкових та амортизаційних пільг має деякі особливості:

а) взяте за лізингом майно відображається на балансі користувача або

лізингодавця по узгодженню між ними;

б) орендна плата відноситься на собівартість продукції (послуг), що виробляється

і відповідно зменшує прибуток, який підлягає оподаткуванню;

в) застосування прискореної амортизації, яка обчислюється, виходячи із строку

контракту, що зменшує оподаткований прибуток та прискорює оновлення матеріально-

технічної бази. В результаті лізинг сприяє диверсифікації пропозицій, залучаючи

нові об’єкти до своєї сфери; розвиває та диверсифікує ринок засобів виробництва,

скорочує цикл освоєння нових поколінь техніки.

Лізингова форма підприємництва заснована на системі принципів чи вихідних

положень, правил, які визначають єдність та зв’язки загальних, окремих та

особливих її якостей та зовнішніх проявів, котрі необхідно враховувати в

практичній діяльності. Давно помічено, що знання основних принципів відшкодовує

незнання багатьох факторів, в тому числі і в лізингових відносинах.Лізинг (оренда, майновий найм) — підприємницька діяльність, спрямована на

інвестування власних чи залучених фінансових коштів, яка полягає в наданні

лізингодавець у виключне користування на визначений строк лізингоодержачу майна.

Таке майно є власністю лізингодавця або набувається ним у власність за

дорученням і погодженням з лізингоодержувачем у відповідного продавця майна, за

умови сплати лізингоодержувачем періодичних лізингових платежів.

Лізинг – це довгострокова оренда машин і обладнання, видача обладнання напрокат.

Лізинг дозволяє промисловим, торговим, транспортним та іншим підприємствам

(орендаторам) отримувати в комерційних банках і лізингових компаніях

(орендодавців) за певну орендну плату в довгострокове користування широкий

перелік основних засобів.

Угода лізингу укладається на наступних умовах:

термін лізингу дорівнює терміну служби основних засобів;

сума платежу об’єднує в собі вартість основних фондiв, проценти за кредит,

комісійні платежi;

ризик, пов’язаний із псуванням та загибеллю, приймає на себе лiзингоотримувач;

основні фонди є власністю лізингової фірми (орендодавця).

Розрізняють два види лізингу:

фінансовий;

операційний.

Фінансовий лізинг - це договір лізингу, в результаті укладення якого

лізингоодержувач на своє замовлення отримує в платне користування від

лізингодавця об'єкт лізингу на строк, не менший строку, за який амортизується 60

відсотків вартості об'єкта лізингу, визначеної в день укладення договору.

Операційний лізинг характеризується більш коротким, ніж життєвий цикл виробу,

терміном контракту, що передбачає неповну амортизацію обладнання за час оренди,

після чого воно повертається лізингодавцю і може бути знову здано в оренду

Іпотечний кредит" – це довогосроковий кредит, що надається банком на купівлю

нерухомості чи споживчі цілі під заставу нерухомого майна, що знаходиться у

приватній власності позичальника чи третьої особи. При оформленні даного виду

кредиту, забезпеченням виступає об’єкт нерухомості, що купується чи інший об’єкт

нерухомості, що вже є власністю позичальника чи третьої особи.

КАТЕГОРИИ:

Network | английский | архитектура эвм | астрономия | аудит | биология | вычислительная математика | география | Гражданское право | демография | дискретная математика | законодательство | история | квантовая физика | компиляторы | КСЕ - Концепция современного естествознания | культурология | линейная алгебра | литература | математическая статистика | математический анализ | Международный стандарт финансовой отчетности МСФО | менеджмент | метрология | механика | немецкий | неорганическая химия | ОБЖ | общая физика | операционные системы | оптимизация в сапр | органическая химия | педагогика | политология | правоведение | прочие дисциплины | психология (методы) | радиоэлектроника | религия | русский | сертификация | сопромат | социология | теория вероятностей | управление в технических системах | физкультура | философия | фотография | французский | школьная математика | экология | экономика | экономика (словарь) | язык Assembler | язык Basic, VB | язык Pascal | язык Си, Си++ |