шпаргалка

Джерела оборотного капіталу. Оборотний капітал перебуває у двох формах:

[ Назад ]

натуральній та грошовій.Власні оборотні ресурси є результатом основних

показників фінансів підприємств, якими є: баланс, балансовий прибуток, прибуток

від реалізації продукції ,дебіторська, кредиторська та протермінована

заборгованість.Баланс — документ бухгалтерського обліку, який узагальнено

інформує про стан справ суб'єкта господарської діяльності на певну дату через

зіставлення засобів, що використовуються у процесі підприємницької діяльності,

джерел фінансування.Балансовий прибуток — загальна сума прибутку підприємства

від усіх видів діяльності за звітний період, відображена в його балансі, яка

охоплює прибуток від реалізації продукції. Прибуток від реалізації продукції —

виторг від реалізації продукції зменшена на суму нарахованого податку на додану

вартість, акцизного збору,ввізного мита, митного збору та інших обов'язкових

зборів. Дебіторська заборгованість — рахунки, які належать до сплати і

виникають, у зв'язку з поставками у кредит. Кредиторська заборгованість —

грошові кошти підприємства, які належить виплатити юридичній чи фізичній особі.

Прострочена заборгованість — заборгованість, не виплачена у визначені терміни

або в терміни, вказані в договорі.підприємства не завжди мають збалансований

фінансовий стан і спроможність забезпечувати власними силами оборотні і

капітальні вкладення. Суб'єкти виробничої діяльності завжди потребують певної

кількості грошових чи матеріальних ресурсів для забезпечення матеріального

виробництва. Ці ресурси використовують для здійснення капітальних вкладень

,підготовки кваліфікованої праці,закупівлі матеріалів і сировини. Кредит —

позика у грошовій чи товарній формі на умовах повернення і виплати відсотків за

користування.Кількість інвестиційних товарів, на які є попит, залежить від

величини відсоткової ставки — величини відсотка за кредит. Відсоткова ставка

передбачає сплату ренти і її розраховують як відношення річного доходу,

одержаного на позиковий капітал, до суми наданого кредиту.

КАТЕГОРИИ:

Network | английский | архитектура эвм | астрономия | аудит | биология | вычислительная математика | география | Гражданское право | демография | дискретная математика | законодательство | история | квантовая физика | компиляторы | КСЕ - Концепция современного естествознания | культурология | линейная алгебра | литература | математическая статистика | математический анализ | Международный стандарт финансовой отчетности МСФО | менеджмент | метрология | механика | немецкий | неорганическая химия | ОБЖ | общая физика | операционные системы | оптимизация в сапр | органическая химия | педагогика | политология | правоведение | прочие дисциплины | психология (методы) | радиоэлектроника | религия | русский | сертификация | сопромат | социология | теория вероятностей | управление в технических системах | физкультура | философия | фотография | французский | школьная математика | экология | экономика | экономика (словарь) | язык Assembler | язык Basic, VB | язык Pascal | язык Си, Си++ |