шпаргалка

Економіка континентів і світу Зовнішня торгівля товарами і послугами та

[ Назад ]

посилення міжна¬родного руху праці і капіталу зумовлюють взаємопроникнення і

уніфікацію економічних процесів в усіх країнах світу. Постінду-стріальний етап

розвитку передових країн характеризує тенден¬цію формування глобальної

(світової) економіки.Світова економіка — система відкритих виробничих,

торговельних, фінансових та інших зв'язків між господар¬ствами країн, зв'язків,

які ґрунтуються на взаємновигідних засадах, набувають безперервного і

стабільного характе¬ру, мають прогресивний вплив на економічний і соціальний

розвиток загалом. Особливістю світової економіки є те, що капітал і праця

окре¬мих країн у своєму розвитку виходять за межі національних кор¬донів і

вливаються у працю і капітал інших країн. Розвиток відбу¬вається на базі

великого машинного виробництва, інноваційних технологій, прямих

капіталовкладень, масового випуску продукції, реалізації як на внутрішньому, так

і на зовнішньому ринках. Глобалізація ще не охопила всіх країн і мегарегіонів

земної кулі. Різний рівень економічного розвитку як окремих країн, так і окремих

мегарегіонів не дає можливості однаковою мірою втя¬гувати їх у світовий

економічний оборот. Проте розвиток сучас¬ної техніки, технологій, відносин між

країнами і мегареґіонами приводять до того, що в світовий оборот втягується усе

нові га¬лузі, країни і мегареґіони, які перед тим обмежувались виробниц¬твом на

місцевий, регіональний чи міжрегіональний ринок. З іншого боку, окремі держави

своєю економічною політикою часом намагаються з різних причин загальмувати

процес розви¬ту глобальної економіки. У кожній країні є й окремі суспільні

вер¬стви населення чи політичні партії, що виступають проти еконо¬мічної

глобалізації. Річ у тому, що вона призводить до відносної уніфікації право¬вих,

економічних, соціальних, політичних стандартів, що част¬ково обмежує суверенітет

країн, ліквідацію митних бар'єрів, створення умов вільного руху товарів,

капіталів, доходів, при¬бутків тощо. Слабо розвинуті країни, низькотехнологічні

вироб¬ництва за цих умов є неконкурентоспроможними до розвинутих країн і

високотехнологічних виробництв.

КАТЕГОРИИ:

Network | английский | архитектура эвм | астрономия | аудит | биология | вычислительная математика | география | Гражданское право | демография | дискретная математика | законодательство | история | квантовая физика | компиляторы | КСЕ - Концепция современного естествознания | культурология | линейная алгебра | литература | математическая статистика | математический анализ | Международный стандарт финансовой отчетности МСФО | менеджмент | метрология | механика | немецкий | неорганическая химия | ОБЖ | общая физика | операционные системы | оптимизация в сапр | органическая химия | педагогика | политология | правоведение | прочие дисциплины | психология (методы) | радиоэлектроника | религия | русский | сертификация | сопромат | социология | теория вероятностей | управление в технических системах | физкультура | философия | фотография | французский | школьная математика | экология | экономика | экономика (словарь) | язык Assembler | язык Basic, VB | язык Pascal | язык Си, Си++ |