шпаргалка

Економічна і соціальна ефективність природоохоронної діяльності. У процесі

[ Назад ]

заходів природоохоронної діяльності очікують таких результатів: по-перше,

дотримання вимог збереження прийнятих пара¬метрів довкілля, що відповідають

параметрам здоров'я людей і охорони природи з урахуванням змін, зумовлених

розвитком ви¬робництва і потребами людей;по-друге, одержання необхідного до

потреб людей господар¬ського ефекту від поліпшення стану природного довкілля,

заощад¬ження і раціональнішого використання природних ресурсів.Рівень досягнення

цих результатів визначається системою ефек¬тів і ефективності природоохоронних

заходів: економічного, > екологічного, > соціального.Екологічний ефект —

реальний позитивний результат, отриманий внаслідок ліквідації чи зниження рівня

негатив¬них характеристик природних об'єктів і подальше їх функ¬ціонування без

шкоди здоров'ю людини і природі. Екологічна ефективність — це мінімізація

капітальних зат¬рат, праці та інших ресурсів на одиницю екологічного ефекту.

Економічні результати: ефект — зменшення витрат сировини, матеріалів, енергії,

відходів виробництва, праці, збільшення обсягів виробництва про¬дукції;

ефективність — зниження собівартості одиниці продукції, матеріаломісткості,

енергомісткості, водомісткості одиниці продукції, збільшення валового прибутку в

ціні одиниці продукції.Екологічні результати: зменшення витрат природної

речовини у процесі виробницт¬ва, підвищення коефіцієнта корисного використання

сировинних ресурсів, зменшення відходів; зменшення негативного впливу

виробництва на прилеглі території, підвищення рівня екологічної чистоти

довкілля; збільшення площ, кількості природних об'єктів, поліпшення якості

придатних до використання земельних, лісових і водних ресурсів. Соціальні

результати: виражають прямий позитивний зв'язок з економічним ефектом і

ефективністю, оскільки залежать від бюджетних надходжень до бюджетів усіх рівнів

та грошових доходів населення. Конкретні форми соціального ефекту виражають у

прогнозах, планах, програмах за допомогою великої кіль-кості окремих показників

і характеристик. До соціального ефекту відносять також показники охорони

довкілля, невиробничого капітального будівництва, організаційно-технічних

заходів, поліпшення умов праці і виробництва.До соціальних показників належать:

поліпшення фізичного роз¬витку населення; скорочення захворюваності; збільшення

трива¬лості життя і періоду активної діяльності людей; поліпшення умов праці і

відпочинку; підтримка екологічної рівноваги; збереження генетичного фонду,

естетичної цінності природних і антропоген¬них ландшафтів; пам'яток природи,

заповідних зон та інших охо¬ронних територій. Розрахунки ефекту й ефективності

природоохоронних заходів. Чистий економічний ефект. вч=в1+в2-ое,де Вц— чистий

економічний ефект, грн.; В{— дохід за рахунок відверненого збитку, грн.; В2—

дохід від додаткової одержаної продукції з колишніх відходів, грн.; Ое — обігові

витрати на запобігання забрудненню довкілля і капітальні витрати на споруд¬ження

потужностей для переробки відходів, грн. Розрізняють фактичний і очікуваний

чистий економічні ефекти: фактичний Вц визначається одноваріантно на основі

зіставлення досягнутого ефекту витрат; очікуваний Вц визначається на етапах

формування науко¬во-дослідних робіт, проектування, створення й освоєння

приро¬доохоронної техніки. Ефективність капітальних вкладень. Визначається через

роз¬поділ річного обсягу повного економічного ефекту Впза винят¬ком

експлуатаційних витрат Кена утримання і обслуговування природоохоронних об'єктів

на величину капітальних вкладень К, що забезпечують цей ефект. Загальна

економічна ефективність природоохоронних витрат. Розраховується відношенням

річного обсягу повного економіч¬ного ефекту В до суми приведених витрат Ке+

впК,що викли¬кали цей ефект. Ефект економії мінеральної сировини. вс = в1 + в2

+ я3 + в4, де В{— ефект економії витрат на розвідку, видобуток і перероб¬ку

сировини; В2— зниження економічної втрати від зниження заб¬руднення довкілля; 2?

з — зниження економічної утрати внаслідок відносного скорочення обсягу видобутку

і переробки мінераль¬ної сировини; В4— інші вигоди економії сировини (ефект

поліп¬шення розміщення виробництва, ефект зовнішньої торгівлі та ін.) Ефект від

скорочення захворюваності населення. В=В'.Тк{і2~іх), де В — кількість

невтраченої продукції унаслідок природоохорон¬них заходів; В' — середній розмір

чистої продукції на 1 люд/день; Тк- кількість працівників, що взяли лікарняні

бюлетені; ї, ґ2 — середньорічний час хвороби до і після природоохоронних

заходів; скорочення витрат у сфері охорони здоров'я на лікування населення від

хвороб, викликаним забрудненням довкілля: Г0=(Г0-Нх-і)+(Г0-Нх'-Ґ), де Г0—

економія витрат у системі охорони здоров'я, грн.; Г0, Г''— середні витрати на

лікування протягом одного дня хворого у ста¬ціонарі чи амбулаторії, грн.; Н , Н

'— кількість хворих, що ліку¬валися протягом року, чол.; /, Ґ— середня кількість

днів хвороби одного хворого за тих самих умов.

КАТЕГОРИИ:

Network | английский | архитектура эвм | астрономия | аудит | биология | вычислительная математика | география | Гражданское право | демография | дискретная математика | законодательство | история | квантовая физика | компиляторы | КСЕ - Концепция современного естествознания | культурология | линейная алгебра | литература | математическая статистика | математический анализ | Международный стандарт финансовой отчетности МСФО | менеджмент | метрология | механика | немецкий | неорганическая химия | ОБЖ | общая физика | операционные системы | оптимизация в сапр | органическая химия | педагогика | политология | правоведение | прочие дисциплины | психология (методы) | радиоэлектроника | религия | русский | сертификация | сопромат | социология | теория вероятностей | управление в технических системах | физкультура | философия | фотография | французский | школьная математика | экология | экономика | экономика (словарь) | язык Assembler | язык Basic, VB | язык Pascal | язык Си, Си++ |