шпаргалка

Економічна політика органів регіональної влади.. В системі організації

[ Назад ]

національної економіки одне з важливих місць належить її регіональному рівневі.

В системі національної економіки "підприємство —> регіон —> країна", регіон є

посеред¬ньою ланкою і на нього покладають чимало функцій виробничої, соціальної

та екологічної стабілізації у межах його адміністра¬тивної території. Зумовлено

це, по-перше, створенням умов ефективного функ¬ціонування підприємств, по-друге,

регулюванням підприємств, зайнятості, захисту безробітних та інших

малозабезпечених верств населення, по-третє, сприянням розвитку соціальної та

ринкової інфраструктури, по-четверте, сприянням раціонально¬го використання

місцевих природних ресурсів та контролем за екологічною безпекою у регіоні.

Регіон, як середня ланка організації національної економіки, є першою

просторовою (територіальною) економічною системою яка поєднує виробничі,

соціальні та екологічні питання, інститу¬ти та засоби їх вирішення. Проте регіон

є нижчою ланкою щодо національного рівня організації економіки. В регіоні

сходяться інтереси підприємств, держави і самих регіонів. Регіон повинен сприяти

реалізації інтересів підприємств, держави і своїх. Чим повніше будуть

реалізовані інтереси підприємств з погляду їх продуктивності, ефективності,

прибутковості, тим більше буде можливостей для формування бюджетів регіону та

держави і відповідно реалізації регіональних економічних, соціальних,

еко¬логічних та державно-національних програм. Роль регіону в проведенні

активної економічної політики в межах його адміністративної території в умовах

ринку повинна зростати. Регіон найкраще володіє ситуацією стосовно

демогра¬фічних процесів, кількості зайнятої і вільної живої праці, наяв¬ності

природних ресурсів та особливостей їх використання, пер¬спектив розвитку

регіону, його інвестиційної привабливості тощо. Регіону треба лишень надати

повноваження і створити механізм управління і регулювання виробничими,

регіональними та національно-економічними питаннями в регіоні. Такі повноваження

повинні мати суб'єкти регіональної політики: регіональні органи державної влади:

обласні державні адмі¬ністрації, районні державні адміністрації, державні

адмініст¬рації міст, Києва і Севастополя, регіональні органи міністерств і

відомств; органи місцевого самоврядування: обласні ради, районні ради та їхні

виконавчі комітети, сільські, селищні та міські ради та їхні виконавчі

комітети.Політика регіонів повинна будуватися на основі певних прин¬ципів і мати

свою мету. Регіон не може бути осторонь виробни¬чих проблем підприємств чи

національних завдань держави на його території. Як підприємства і держава, так і

регіони є скла¬довими компонентами єдиної національної економічної системи, але

кожен виконує ті функції, які найкраще він може виконати. Найзагальніші принципи

регіональної політики можна звести в декілька груп.Групи загальних принців

регіональної політики-це чітке розмежування функцій підприємств, держави,

регіональних органів влади і самоврядування; моніторинг економічного,

соціального, екологічного стату¬су регіону і визначення завдань державі,

регіональному уп¬равлінню, пріоритетів розвитку підприємств і ресурсів

ви¬конання виробничих, регіональних і державних програм; продуктивне

функціонування регіонального капіталу та ефективне виробництво регіонального

продукту; оптимізація міжрегіональних і міжнаціональних економіч¬них, соціальних

і національних зв'язків; гармонізація соціальних відносин у регіоні.

Найважливіша мета регіональної політики, яка, до речі, є і най¬важливіша для

підприємства та держави — підвищення грошо¬вих доходів, платоспроможності й

життєвого рівня населення, кре¬дитоспроможності підприємств та екологічної

безпеки регіону. Досягнення цієї мети є дуже складним завданням і потребує

усв¬ідомлення цієї складності всіма суб'єктами, що діють, на тери-торії регіону:

підприємствами, державою та органами місцевого управління.

КАТЕГОРИИ:

Network | английский | архитектура эвм | астрономия | аудит | биология | вычислительная математика | география | Гражданское право | демография | дискретная математика | законодательство | история | квантовая физика | компиляторы | КСЕ - Концепция современного естествознания | культурология | линейная алгебра | литература | математическая статистика | математический анализ | Международный стандарт финансовой отчетности МСФО | менеджмент | метрология | механика | немецкий | неорганическая химия | ОБЖ | общая физика | операционные системы | оптимизация в сапр | органическая химия | педагогика | политология | правоведение | прочие дисциплины | психология (методы) | радиоэлектроника | религия | русский | сертификация | сопромат | социология | теория вероятностей | управление в технических системах | физкультура | философия | фотография | французский | школьная математика | экология | экономика | экономика (словарь) | язык Assembler | язык Basic, VB | язык Pascal | язык Си, Си++ |