шпаргалка

Економічні методи регіонального аналізу В основі економічних методів

[ Назад ]

регіонального аналізу є порівнян¬ня результатів виробництва із затратами

ресурсів на їх отриман¬ня. Результати виробництва, як і залучені для їх

досягнення зат¬рати, мають вартісну оцінку. Завдання ж аналізу полягає у

ви¬явленні абсолютного і відносного співвідношення вартісних па¬раметрів

результатів і затрат.Системний метод. Один із методів комплексного вивчення

еко¬номіки як єдиного цілого з позицій системного аналізу. Територі¬альна

економічна система як сукупність продуктивних сил і ви¬робничих відносин є

відкритою системою.Особливості системного підходу до управління і регулюван¬ня

виробництва полягають у переході від поточного управління процесами до

стратегічного і перспективного, від відокремлених, часткових підсистем до

комплексної системи, до підвищення гнуч¬кості й оперативності при освоюванні

нових виробів і процесів, від аналізу окремих випадків до системного аналізу

варіантів рішень, від підрахунку окремих елементів ефективності до комп¬лексної

оцінки всіх факторів. Балансовий метод. Метод оброблення й аналізу статистичню

даних підприємства, галузі, регіону. Він дає змогу взаємопов'я-зувати ресурси та

їх використання, виявляти пропорції та взаємо¬зв'язки, які утворюються у процесі

відтворення. У територіаль¬но-економічному аналізі використовують різні баланси,

які мож¬на згрупувати: баланси продуктів, котрі характеризують ресурси окре¬мих

продуктів, розподіл та використання їх у національній еко¬номіці т>баланси

праці — баланс працездатного населення, баланс зайнятості та використання праці

зайнятих та ін.; баланси грошових ресурсів, які характеризують утворен¬ня

грошових ресурсів і використання їх у національній економіці, в окремих галузях

чи населенням баланси виробництва і розподілу валового внутрішнього при¬бутку,

платіжний баланс, міжгалузевий баланс виробництва та розподілу продуктів.

Нормативний метод. Передбачає урахування нормативів — розрахункових величин

затрат живої та уречевленої праці на ви¬робництво одиниці продукції або окремі

види робіт і послуг. Нормативи є вихідними даними для встановлення техніко-

економічних норм на підприємствах. З огляду на сферу застосуван¬ня вирізняють

такі основні групи нормативів: Ч>нормативи використання матеріальних ресурсів

(сирови¬ни, палива, матеріалів, електроенергії); > нормативи продуктивності

устаткування (машин, ме¬ханізмів, агрегатів); >нормативи затрат праці (єдині,

типові, галузеві норми часу, норми виробітку, нормативи обслуговування або норма

тиви чисельності за категоріями працівників). Метод штучних нейронних мереж.

Використовуються особли¬вості застосування нейронних мереж і їх переваги для

розв'язан¬ня проблем соціально-економічного характеру в порівнянні з кла¬сичними

підходами для економічних систем регіонального чи на¬ціонального рівня

організації. Штучні нейронні системи є резуль¬татом застосування математичного

апарату через комп'ютерні програми до моделі нервової системи. Отримані в такий

спосіб знання успішно застосовуються в аналізі і прогнозуванні еконо¬мічних і

соціальних процесів.

КАТЕГОРИИ:

Network | английский | архитектура эвм | астрономия | аудит | биология | вычислительная математика | география | Гражданское право | демография | дискретная математика | законодательство | история | квантовая физика | компиляторы | КСЕ - Концепция современного естествознания | культурология | линейная алгебра | литература | математическая статистика | математический анализ | Международный стандарт финансовой отчетности МСФО | менеджмент | метрология | механика | немецкий | неорганическая химия | ОБЖ | общая физика | операционные системы | оптимизация в сапр | органическая химия | педагогика | политология | правоведение | прочие дисциплины | психология (методы) | радиоэлектроника | религия | русский | сертификация | сопромат | социология | теория вероятностей | управление в технических системах | физкультура | философия | фотография | французский | школьная математика | экология | экономика | экономика (словарь) | язык Assembler | язык Basic, VB | язык Pascal | язык Си, Си++ |