шпаргалка

Засади економічного районоутворення Районоутворення — це об'єктивний,

[ Назад ]

незалежний від волі і свідомості людини процес формування інтегральних

ви¬робничо-територіальних систем, господарські елементи яких перебувають у

тісних взаємозв 'язках, мають свої про¬сторові й виробничі особливості і

відзначаються стійкістю щодо зовнішніх і внутрішніх змін. Процес районоутворення

дуже складний. В ньому одночасно простежуються парні тенденції одного явища:

формування яви¬ща і його розформування. Залежно від чинників тенденції

про¬тікають з різною інтенсивністю. Якщо тенденція формування сильніша від

розформування, то явище розвивається і навпаки. Якщо ж тенденції незмінні, то

явище перебуває у стані стабіль¬ності. Процесу районоутворення властива ціла

низка тенденційних ознак. По-перше: диференціювання танівелювання елементів

те¬риторіальної господарської структури По-друге: концентрування та

деконцентрування По-третє: доцентрування виробничих і соціальних об'єктів,

відцентрування виробничих і соці¬альних об'єктів від центру до периферії із

збереженням економіч¬них зв'язків. По-четверте: агломерування — процес

концентрації праці та капіталу в управлінському центрі території,

деагломерування — жоротний агломеруванню процес. По-п'яте: мегацентралізація —

процес концентрації праці і капіталу національного і міжнародного рівня в

управлінському центрі окремої країни, демегацентралізація — процес, зворотний

мегацентра-пізації; По-шосте: поляризація — процес розвитку, за якого

струк¬турні елементи однієї території функціонально пов'язані з утра¬тою або

незмінністю тих елементів і їх властивостей, що є на суміжній чи віддаленій

території; деполяризація — процес, зво¬ротний поляризації Постійні чинники

районоутворення. Насамперед це природні явища, які сформувалися унаслідок

геологічних процесів і визна¬чають особливості даної території. Змінні чинники

районоутворення. До них відносять явища та процеси, пов'язані з відтворенням і

розселенням людини, розвит¬ком виробництва, транспорту, торгівлі і т. ін. Усім

цим явищам і процесам властиві зміни в часі і просторі.

КАТЕГОРИИ:

Network | английский | архитектура эвм | астрономия | аудит | биология | вычислительная математика | география | Гражданское право | демография | дискретная математика | законодательство | история | квантовая физика | компиляторы | КСЕ - Концепция современного естествознания | культурология | линейная алгебра | литература | математическая статистика | математический анализ | Международный стандарт финансовой отчетности МСФО | менеджмент | метрология | механика | немецкий | неорганическая химия | ОБЖ | общая физика | операционные системы | оптимизация в сапр | органическая химия | педагогика | политология | правоведение | прочие дисциплины | психология (методы) | радиоэлектроника | религия | русский | сертификация | сопромат | социология | теория вероятностей | управление в технических системах | физкультура | философия | фотография | французский | школьная математика | экология | экономика | экономика (словарь) | язык Assembler | язык Basic, VB | язык Pascal | язык Си, Си++ |