шпаргалка

Мегаеконмічні райони Америки Американський континент лежить між басейнами

[ Назад ]

Тихого й Ат¬лантичного океанів. Економіку американського континенту розді¬ляють

на такі мегареґіони: Північна Америка, Центральна Амери¬ка, Південна Америка.

Загальна площа континенту — 39415,2 тис. кв. км. На ньому проживає понад 867

млн. чол. населення. Вироб¬ництво ВНП на душу населення в рік в середньому —

10323 дол. США. У структурі ВНП послуги складають 65,2 %, промис¬ловість — 25,9

%, сільське господарство — 8,9 %. Експорт — близько 1349,0 млрд. дол. США, а

імпорт — 1762,6 млрд. дол. До складу регіо¬ну входять економіки трьох країн:

США, Канади і Мексики.Природні умови і ресурси. На території мегареґіону є

прак¬тично всі кліматичні зони, сприятливі для розвитку різних галу¬зей

сільського господарства. Регіон багатий водними і лісовими ресурсами. У надрах

регіону — промислові запаси різних корис¬них копалин: паливних, залізної руди,

руд кольорових металів, хімії, рекреації та ін. Праця. Чисельність населення

мегареґіону складає майже 430 млн. осіб, за якої понад 56 % населення

працездатного віку.Структура економіки. Характерною рисою економіки мега¬реґіону

є помітне зниження частки сировинних галузей і сільсько¬го господарства.

Структура ВНП країн мегареґіону характеризується такими параметрами: сфера

послуг — 73,4 %, промисловість — 23,5 %, сільське господарство — 3,1 %. У сфері

послуг переважають: по¬слуги кредитних і страхових установ, наука, освіта,

охорона здо¬ров'я, комунальна сфера, транспорт, зв'язок і т. інТранспорт. Країни

мегареґіону мають найбільш розвинутий у світі транспортний комплекс. Розвиток

транспорту, особливо автомобільного, сприяв значному розвиткові розселення по

те¬риторії та урбанізації поселень загалом. Крім автомобільного в мегареґіоні

добре розвинутий залізничний, повітряний, трубопро¬відний, про морський види

транспорту.Зовнішньоекономічна діяльність. Країни мегареґіону відзнача¬ються

тим, що в зовнішній політиці вони перевагу надають не політичним, а економічним

інтересам. Правда, торговельне сальдо є від'ємне: експорт — 1105,9 млрд. дол.

США, імпорт -1562,5 млрд. дол. США.Економіка мегареґіону Центральної Америки. Це

унікаль¬ний з погляду державотворення і розвитку економіки мегарегіон Америки.

Економіку мегареґіону формують 28 країн.Природні умови і ресурси. Мегарегіон

лежить у зоні тропічно¬го і субтропічного поясів. Територія піддається погодним

впли¬вам процесів, що формуються над акваторією Атлантичного оке¬ану.Структура

економіки. Структуру ВНП становлять: сільське господарство — 10,2 %,

промисловість — 24,7 %, сфера послуг — 65,1 %. Сільське господарство

спеціалізується на вирощуванні тропічних і субтропічних овочівта фруктів, кави.

Промисловість здебільшого представлена харчовою і легкою галузями, появля¬ються

і машинобудівна, хімічна Транспорт. Найрозвинутіший морський транспорт

Зовнішньоекономічна діяльність. Зовнішньоторговельне саль¬до країн схиляється до

позитивного параметра: Природні умови і ресурси. Мегареґіон розміщений в зоні

тропічного, субтропічного і помірного поясів. Відзначається високим рівнем

опадів, вологістю ґрунтів. Великі запаси водних, лісових і земельних

ресурсів.Структура економіки. Особливістю економіки країн Південної Америки є

багатоукладність відносин власності. Це помітно не лише в сільському

господарстві, а й промисловості.Сільське господарство спеціалізується на

виробництві зернових, яловичини, кави, цитрусових, овочів та інших

культур.Транспорт. Масштабність мегареґіону і природні особливості вплинули на

специфіку розвитку транспорту. Залізничний і автомо-иідьний транспорти більш

розвинуті по території східної і західної ча¬стини, тобто вздовж узбережжя

Атлантичного і Тихого океанів.Зовнішньоекономічна діяльність.здійснюють через

торгівлю, валютно-фінансові й кредитні операції, міжна¬родні послуги, науково-

технічне співробітництво, виробниче ко¬оперування

КАТЕГОРИИ:

Network | английский | архитектура эвм | астрономия | аудит | биология | вычислительная математика | география | Гражданское право | демография | дискретная математика | законодательство | история | квантовая физика | компиляторы | КСЕ - Концепция современного естествознания | культурология | линейная алгебра | литература | математическая статистика | математический анализ | Международный стандарт финансовой отчетности МСФО | менеджмент | метрология | механика | немецкий | неорганическая химия | ОБЖ | общая физика | операционные системы | оптимизация в сапр | органическая химия | педагогика | политология | правоведение | прочие дисциплины | психология (методы) | радиоэлектроника | религия | русский | сертификация | сопромат | социология | теория вероятностей | управление в технических системах | физкультура | философия | фотография | французский | школьная математика | экология | экономика | экономика (словарь) | язык Assembler | язык Basic, VB | язык Pascal | язык Си, Си++ |