шпаргалка

Мегаекономічні райони Африки Африканський континент розміщений між

[ Назад ]

басейнами Атлан¬тичного та Індійського океанів і прилягає до західної частини

Азії. Економіку країн Африки розділяють на такі мегареґіони: Північна Африка,

Східна Африка, Західна Африка, Центральна Африка, Південна Африка. Економіка

мегареґіону Північної Африки. Економіку мега¬реґіону формують п'ять країн

північної частини африканського материка: Алжир, Єгипет, Лівія, Марокко,

Туніс.Природні умови й ресурси. Мегареґіон охоплюють пояси суб¬тропічного і

тропічного кліматів, територія частково зайнята пустелею Сахара. Проте в надрах

мегареґіону розвідані промис¬лові запаси нафти, газу, залізної, поліметалічної

та марганцевих руд, фосфатів, кобальту, ртуті, кам'яної солі.Структура

економіки. Структура виробництва ВНП має такі показники: сільське господарство —

12,2 %, промисловість — 40,8 %, сфера послуг — 47,0 %. у структурі промисловості

пере¬важає машинобудування і нафтопереробна галузі. Також значну частку

становлять чорна і кольорова металургія, хімічна, дерево¬обробна, текстильна,

цементна, харчова галузі промисловостіТранспорт. У мегареґіоні розвинуті майже

всі види транспор¬ту. Морський здійснює міжнародні перевезення. Внутрішні

пере¬везення здійснюють переважно залізничним та автомобільним

транспортом.Зовнішньоекономічна діяльність. Зовнішньоторговельне саль¬до країн

мегареґіону схиляється до позитивного.Економіка мегареґіону Східної Африки.

Економіку мегареґіо¬ну Східної Африки формують дев'ять країн.Природні умови і

ресурси. Переважає тропічний і субтропіч¬ний клімат. Значні території країн

мегареґіону охоплені пусте¬лею. Проте в регіоні є доволі густа мережа річок та

озер, що ма¬ють вплив на структуру економіки.Структура економіки. Структура

виробництва ВНП харак¬теризується такими пропорціями: 33,0 % — сільське

господарство, 19,7% — промисловість, 50,3 % — сфера послуг. Економіка більшості

країн Східної Африки має яскраво виражений аграр¬ний характер.Транспорт.

Транспорт розвинутий слабо — здебільшого це ав¬томобільний і залізничний. Є

намагання розвивати авіаційний транспорт. Зовнішні перевезення здійснюються

морським видом транспорту. Зовнішньоекономічна діяльність. Зовнішня торгівля

відзна¬чається найнижчим експортно-імпортним оборотом в Африці і світі загалом.

*Економіка мегареґіону Західної Африки. До складу мега¬реґіону Західної Африки

входять п'ятнадцять країн.Природні умови і ресурси. Переважає тропічний і

субтропіч¬ний клімат, значна частина території зайнята пустелею.Структура

економіки. Структура ВНП країн мегареґіону ха¬рактеризується такими показниками:

сільське господарство — 37,7 %, промисловість — 19,3 %, сфера послуг — 43,0

%.Транспорт. Розвивається морський транспорт. Автомобільний та залізничний

поширені На узбережжя океану.Зовнішньоекономічна діяльність. Країни мегареґіону

більше експортують — 21,7 млрд. дол, ніж імпортують19,6 * Економіка мегареґіону

Центральної Африки. Економіку ме¬гареґіону формують десять країн.Природні умови

й ресурси. Мегареґіон розміщений на північ і південь від екватора. Відповідно

клімат тропічний і субтропіч¬ний. На окремих територіях поширені вологі тропічні

ліси.Структура економіки. У структурі ВНП сільське господар¬ство становить

31,2%, промисловість — 33,8 %, сфера послуг -35,0 %. Основу економіки — сільське

господарство, в якому пе¬реважає споживче рослинництво.Транспорт. Транспорт

розвинутий слабо. Переважають змі¬шані перевезення річковими і наземними

шляхами, залізниці є лише у приокеанських країнах. Розвинуті порти і морські

перевезення.Зовнішньоекономічна діяльність. Торговельне сальдо країн по¬зитивне:

експорт.Транспорт. Транспорт розвинутий слабо. Переважають змі¬шані перевезення

річковими і наземними шляхами, залізниці є лише у приокеанських країнах.

Розвинуті порти і морські перевезення.. Пд АфрикаПриродні умови і ресурси.

Південна частина Африки багата на такі корисні копалини: алмази, золото, руди

чорних, кольоро¬вих та рідкісних металів, уран, азбест тощо.Структура економіки.

Структура ВНП: сільське господарство — 15,5 %, промисловість — 26,5 %, сфера

послуг — 58,0 %.Транспорт. Розвинутий морський транспорт і портове

госпо¬дарство: залізничні і автошляхи є в окремих країнах. Зовнішньоекономічна

діяльність. Порти мегареґіону мають важливе значення для його економіки.

Зовнішня торгівля має по¬зитивне сальдо.

КАТЕГОРИИ:

Network | английский | архитектура эвм | астрономия | аудит | биология | вычислительная математика | география | Гражданское право | демография | дискретная математика | законодательство | история | квантовая физика | компиляторы | КСЕ - Концепция современного естествознания | культурология | линейная алгебра | литература | математическая статистика | математический анализ | Международный стандарт финансовой отчетности МСФО | менеджмент | метрология | механика | немецкий | неорганическая химия | ОБЖ | общая физика | операционные системы | оптимизация в сапр | органическая химия | педагогика | политология | правоведение | прочие дисциплины | психология (методы) | радиоэлектроника | религия | русский | сертификация | сопромат | социология | теория вероятностей | управление в технических системах | физкультура | философия | фотография | французский | школьная математика | экология | экономика | экономика (словарь) | язык Assembler | язык Basic, VB | язык Pascal | язык Си, Си++ |