шпаргалка

Мегаекономічні райони РФ і азії. * Економіка мегареґіону Російської

[ Назад ]

Федерації. Це за терито¬рією найбільша держава світу — 17075 тис. кв. км. Вона

за пло¬щею у 28 разів (170075,0/603,7) більша від України. Природні умови і

ресурси. Російська Федерація належить до країн, яка, мабуть, єдина володіє

комплексом природних умов і копалин для розвитку закритої економічної

системи.Структура економіки. Сфера послуг Російської Федерації за¬безпечує майже

59 % виробництва ВНП. Здебільшого це послуги торгівлі, комунальної сфери,

побуту. Промисловість виробляє майже 35 % ВНП. Переважають базові галузі

економіки: гірничодобувна, чорна і кольорова металургії, машинобудування,

електроенергетика, хімічна.Транспорт. У Росії наявними є усі види транспорту.

Шосейні шляхи потребують капітальної модернізації. Рухомий склад усіх видів

транспорту теж потребує оновлення для забезпечення ком¬фортності і надійності

перевезень. Зовнішньоекономічна діяльність. Експорт Росії за рік стано¬вить в

середньому 104,6 млрд. дол. США. В структурі експорту перевищує природний газ

(перше місце у світі за обсягом — близь¬ко 200 млрд. куб. м), нафта й

нафтопродукти (друге місце у світі після Саудівської Аравії), деревина,

кольорові метали, озброєн¬ня. Імпорт 60,7 млрд. дол. США. Це машини й технічне

устатку¬вання, споживчі товари, ліки, м'ясо, цукор та інші продукти хар¬чування.

Азія Економіка мегарегіонів Азії (без Російської Федерації). За основними

показниками економіки сучасну Азію поділяють на такі мегареґіони: Західна Азія,

Східна Азія, Південно-Східна Азія, Південна Азія, Південно-Західна

Азія.Економіка мегареґіону Західної Азії. До складу мегарегіону ііходять

Казахстан, Азербайджан, Вірменія, і Грузія. Природні умовСтруктура економіки.

Структура ВНП засвідчує, що значну частину його обсягу становить

сільськогосподарський сектор — майже 20%, промисловість — 31 % і послуги — 49 %.

и й ресурси. Клімат і земельні ресурси сприят¬ливі для розвитку рослинництва і

тваринництва.Транспорт. Представлений усіма видами, але технічна осно¬ва і

якість обслуговування потребують великих капіталовкла¬день для оновлення.

Зовнішньоекономічна діяльність. Торговельний баланс країн мегареґіону практично

зрівноважений.Економіка мегареґіону Центральної Азії. Контури мега¬реґіону

формують п'ять країн..Природні умови і ресурси. Кліматичні умови вплинули на

фор¬мування зон сухих субтропіків. Опади не дуже рясні і волога є дефіцитом.

Мегарегіон лежить у зоні, дуже придатній для виро¬щування бавовнику і

теплолюбних овочів та фруктів.Структура економіки. Усі галузі економіки

функціонують на застарілих технологіях. Власних ресурсів для здійснення

капіта¬ловкладень майже немає, а умов для залучення зарубіжних інве¬стицій теж

практично не створено.Транспорт. Важливими є залізничний і автомобільний види

транспорту. На них припадає основна маса вантажо- і пасажи-рообороту.

Розвивається трубопровідний транспорт, особливо транспортування газу.

Зовнішньоекономічна діяльність. Мегарегіон визначається по¬зитивним сальдо

торговельного балансу.Економіка мегареґіону Східної Азії. Мегарегіон Східної

Азії формують країни, що не мають спільних тенденцій соціально-скономічного та

політичного розвитку.Природні умови і ресурси. Східна частина мегареґіону

піддаєть¬ся мусонним впливам, західна характеризується континенталь¬ним

кліматом. У мегареґіоні збереглися хвойні і широколистяні ліси.Структура

економіки. Рівень і динаміка розвитку економіки різні. Краще збалансована

економіка у розвинутіших країнах. Менш розвинуті ще зберігають методи управління

економікою, що їх сповідувала соціалістична система.Транспорт. Забезпечення

транспортними шляхами задовільні в розвинутих країнах. Це залізничні та

автомобільні шляхи. " Морський вид транспорту розвинутий у всіх країнах, як і

корабле¬будування загалом. Зовнішньоекономічна діяльність. Країни мегареґіону

загалом мають позитивне торговельне сальдо. Економіка мегареґіону Півдснно-

Східної Азії. До складу ме¬гареґіону входять 10 країн:Природні умови і ресурси.

Мегареґіон розміщений у сприят¬ливій кліматичній зоні. Відзначається великими

покладами наф¬ти, газу, кам'яного вугілля, кольорових металів.Транспорт.

Наземний транспорт розвивається слабо, за ви¬нятком розвинутих країн. Наявними є

залізниці й автомобільні шляхи. Проте добре розвинуті порти й міжнародні,

морські пере¬везення. Зовнішньоекономічна діяльність. Торговельний баланс

регіо¬ну має позитивне сальдо. * Економіка мегареґіону Південної Азії.

Економічну систему мегареґіону формують 7 країн.Природні умови і ресурси. В

мегареґіоні переважає клімат тро¬пічного і субтропічного поясів, вегетаційний

період триває про¬тягом року.Структура економіки. Структура ВНП виражає

структуру зайнятості і економіки загалом: сільське господарство — 29,8 %,

промисловість — 20,4 %, сфера послуг — 49,8 %.Транспорт. Наземний транспорт,

зокрема залізничний, авто¬мобільний розвинутий відносно слабо. Проте морські

перевезен¬ня мають велике значення для розвитку економіки мегареґіону.

Зовнішньоекономічна діяльність. Країни мегареґіону мають від'ємне торговельне

сальдо. Економіка мегареґіону Південно-Західної Азії. Це один з най-унікальніших

мегареґіонів Азії і світу загалом. Тут формували¬ся джерела культури, релігій,

писемності, державотворення, ви¬робництва й торгівлі.Природні умови і ресурси. В

мегареґіоні домінують риси суб¬тропічного і тропічного клімату. Є великі поклади

нафти, газу, залізної руди, кам'яного і бурого вугілля, мінеральної води,

ліку¬вальні грязі тощо.Структура економіки. Економіка мегареґіону має аграрно-

сировинний характер. Проте відмінності в рівні економічного розвитку і структурі

господарства між країнами досить помітні. Обсяг і структуру ВНП складають:

сільське господарство — 12,0 %, промисловість — 34,0 %, послуги — 54,0

%.Транспорт. Більшість країн мегареґіону розвиває морський транспорт з

обладнаними портами. Залізничний і автомобільний найбільше розвинутий в

приморських частинах регіону. Зовнішньоекономічна діяльність. Обсяг зовнішньої

торгівлі країн мегареґіону досить високий.

КАТЕГОРИИ:

Network | английский | архитектура эвм | астрономия | аудит | биология | вычислительная математика | география | Гражданское право | демография | дискретная математика | законодательство | история | квантовая физика | компиляторы | КСЕ - Концепция современного естествознания | культурология | линейная алгебра | литература | математическая статистика | математический анализ | Международный стандарт финансовой отчетности МСФО | менеджмент | метрология | механика | немецкий | неорганическая химия | ОБЖ | общая физика | операционные системы | оптимизация в сапр | органическая химия | педагогика | политология | правоведение | прочие дисциплины | психология (методы) | радиоэлектроника | религия | русский | сертификация | сопромат | социология | теория вероятностей | управление в технических системах | физкультура | философия | фотография | французский | школьная математика | экология | экономика | экономика (словарь) | язык Assembler | язык Basic, VB | язык Pascal | язык Си, Си++ |