шпаргалка

Метод і завдання регіональної економіки Метод регіональної економіки — це

[ Назад ]

спосіб пізнання пред¬мета регіональної економіки, за якого регіональна економіка

розглядається як частина національної економіки, що само-розвивається на основі

дії об'єктивних економічних законів. Економічне мислення. Економіка як

"мистецтво ведення гос¬подарства" цілком узалежнена від способу економічного

мислен¬ня. Стає очевидним, що економічне мислення має бути притаман¬не всім

членам суспільства.Ці вимоги зведені у правила, аксіоми, якими повинні володіти

суб'єкти мислення. Наука регіональної економі¬ки має на меті теоретичне

обґрунтування напрямів оптимізації розміщення капіталу і праці, підвищення

їхньої продуктивної віддачі, ефективності виробництва валової продукції на

підпри¬ємстві і регіону загалом, обґрунтування основ і заходів економіч¬ного

зростання. Завдання регіональної економіки — це виявлення дії економічних

законів і закономірностей формування, прин¬ципів і методів функціонування

регіональної економічної си¬стеми для продуктивного й ефективного функціонування

підприємств, економічного зростання і підвищення добро¬буту населення регіону. В

умо¬вах ринку головним критерієм організації виробництва товарів і послуг та

грошових витрат на придбання матеріальних ресурсів виробниками і товарів та

послуг населенням є ціна. Вона фор¬мується через співвідношення попиту (уГ^ та

пропозиції (Оц)

КАТЕГОРИИ:

Network | английский | архитектура эвм | астрономия | аудит | биология | вычислительная математика | география | Гражданское право | демография | дискретная математика | законодательство | история | квантовая физика | компиляторы | КСЕ - Концепция современного естествознания | культурология | линейная алгебра | литература | математическая статистика | математический анализ | Международный стандарт финансовой отчетности МСФО | менеджмент | метрология | механика | немецкий | неорганическая химия | ОБЖ | общая физика | операционные системы | оптимизация в сапр | органическая химия | педагогика | политология | правоведение | прочие дисциплины | психология (методы) | радиоэлектроника | религия | русский | сертификация | сопромат | социология | теория вероятностей | управление в технических системах | физкультура | философия | фотография | французский | школьная математика | экология | экономика | экономика (словарь) | язык Assembler | язык Basic, VB | язык Pascal | язык Си, Си++ |