шпаргалка

35 Методи державного управління і регулювання в регіоні Методи управління і

[ Назад ]

регулювання — це система адміні¬стративних, правових та економічних важелів, за

допомо¬гою яких здійснюються координації та коригування процесів виробництва,

розподілу, обміну і споживання. Серед методів державного регулювання

регіонального розвит¬ку можна виділити дві основні групи: >прямі і >непрямі. До

прямих методів належать: =*■ державні капіталовкладення, дотації і субсидії;

регулювання цін та заробітної платні; ' >фінансування через спеціальні (фонди

розвитку і бюджети різних рівнів; ^державна контрактна система (у перехідний

період — державне замовлення). До непрямих методів належать: ^грошово-кредитна

політи¬ка; ^амортизаційна політика; ^стимулювання територіально-го розвитку

через формування фондів економічного і соціально, і саморегулювання регіонів;

^стимулювання виробництва підпри смств через формування у них фондів

економічного і соціально,'! саморозвитку. Дефіцит бюджетів усіх суб'єктів ринку

появляється від не¬вмілого центрального і регіонального державного управління і

регулювання економіки, результатом якого є неефективна діяль¬ ність виробничих

підприємств або їхня збитковість. Цю негатив¬ну рису управління і регулювання і,

як наслідок, неефективного функціонування економіки треба долати через: ~>

формування новаційного мислення у всіх кадрів і на всіх рівнях управління і

регулювання економікою; створення інноваційних фондів та інноваційних програм,

ре¬організації виробництва;-> стимулювання капітальних вкладів та інноваційних

про¬цесів на рівні виробничих підприємств.

КАТЕГОРИИ:

Network | английский | архитектура эвм | астрономия | аудит | биология | вычислительная математика | география | Гражданское право | демография | дискретная математика | законодательство | история | квантовая физика | компиляторы | КСЕ - Концепция современного естествознания | культурология | линейная алгебра | литература | математическая статистика | математический анализ | Международный стандарт финансовой отчетности МСФО | менеджмент | метрология | механика | немецкий | неорганическая химия | ОБЖ | общая физика | операционные системы | оптимизация в сапр | органическая химия | педагогика | политология | правоведение | прочие дисциплины | психология (методы) | радиоэлектроника | религия | русский | сертификация | сопромат | социология | теория вероятностей | управление в технических системах | физкультура | философия | фотография | французский | школьная математика | экология | экономика | экономика (словарь) | язык Assembler | язык Basic, VB | язык Pascal | язык Си, Си++ |