шпаргалка

40 національний макроекономічний районУкраїни Національну макроекономічну

[ Назад ]

територіальну систему Украї¬ни формують сукупність обласних економічних систем,

які і фор¬мують єдину національну економічну систему. Адміністративний центр

країни набуває статусу столиці, в якій розміщені органи державної влади,

фінансів тощо. У столичному центрі поряд з державними, фінансовими, страховими

установами також функціонують промислові підприємства різних галузей, зак¬лади

сфери обслуговування, міжнародні представництва. Регіональні економічні системи

характеризують територіальний поділ праці і головним завданням їх є формування і

розвиток соці¬альної інфраструктури, соціальний захист тих, що не працюють,

охорона довкілля та ін. Матеріальною основою вирішення цих зав¬дань є структура

і результативність діяльності локальних економіч¬них систем, розміщених у даному

регіоні. Завдання полягає у тому, щоб поєднати інтереси локальних і регіональних

економічних сис¬тем, від якого матимуть користь регіони країни й уся національна

економічна система. 1 тут важливо обґрунтувати ступені взаємо¬залежності і

взаємовпливу двох видів економічних систем. Макроекономічне районування теж має

два аспекти: ^моно-адміністративний і ■=>поліадміністративний. Сучасний

політичний стан України характеризує її як моно- адміністративну територіальну

економічну систему з шістьма відносно сформованими мезоекономічними районами.

Рівні еко- номічного розвитку мікро- і мезоекономічних районів України досить

різні. Вони склалися історично, і процес вирівнювання роз-ВИТКУ регіонів України

буде тривалий. Для того потрібні великі„топічні (8 - Ю років) капіталовкладення

(40 - 50 млрд. дол^ США) Такі кошти можуть надійти тільки з високорозвинутих

кр^нсвіуза сприятливих для їх капіталу політичних, бюджет¬ них, фінансових і

правових умов в Украші. Найбільшими експортерами є Донецький, Дніпропетровський

та Київський мезоекономічні райони. Зовнішньоторговельне саль¬до позитивне для

України і всіх мезорегіонів, крім Київського. Це свідчить про те, що частина

надходжень від експорту регіонів перерозподіляється на користь м. Києва

насамперед

КАТЕГОРИИ:

Network | английский | архитектура эвм | астрономия | аудит | биология | вычислительная математика | география | Гражданское право | демография | дискретная математика | законодательство | история | квантовая физика | компиляторы | КСЕ - Концепция современного естествознания | культурология | линейная алгебра | литература | математическая статистика | математический анализ | Международный стандарт финансовой отчетности МСФО | менеджмент | метрология | механика | немецкий | неорганическая химия | ОБЖ | общая физика | операционные системы | оптимизация в сапр | органическая химия | педагогика | политология | правоведение | прочие дисциплины | психология (методы) | радиоэлектроника | религия | русский | сертификация | сопромат | социология | теория вероятностей | управление в технических системах | физкультура | философия | фотография | французский | школьная математика | экология | экономика | экономика (словарь) | язык Assembler | язык Basic, VB | язык Pascal | язык Си, Си++ |