шпаргалка

Нові підходи до категорії "продуктивна сила" в умовах ринку Категорія

[ Назад ]

"продуктивні сили" потребує глибшого обґрунту вання та мобілізації чинників

задля підвищення продуктивної віддачі зайнятих. В економічній літературі поки-що

домінує тра¬диційне трактування категорії "продуктивні сили", хоч уже чи-] мало

економістів схильні трохи по-іншому її трактувати. Категорія "продуктивні сили"

введена в науку економічними вченнями, які започатковані теорією трудової

природи вартості суспільного продукту. Зокрема, це теорія трудової вартості Ада-

ма Сміта і Девіда Рікардо. Трудова теорія вартості узаконювала провідну роль

промисловості в суспільному виробництві вартості. Вона була відображенням

процесів становлення і розвитку інду¬стріального суспільства, у якому

визначальну роль відігравала наймана праця і капітал. Ближче до нашого часу

істиною стало, що найбільш окупними є капіталовкладення в освіту і фахов

підготовку працівників — цієї "головної продуктивної сили сус¬пільства". Отже,

відбулася своєрідна конвергенція праці і капі-іалу як головних елементів

продуктивних сил. Появилися і нові аспекти навіть у традиційному розумінні

продуктивних сил.Творчість, новації цілковито змінюють економічну сутність

аргументів виробничої функції. Якщо у створювальній економічній системі

аргументами функції були праця Т, і капі¬тал К— основний і О — оборотний, а сама

функція мала вигляд: Р(0,у) = ЩТ.К), де і' — коефіцієнт оборотності оборотного

капіталу; результатом оборотності був створений продукт, валовий випуск: В =

Б(0,у). Підставивши в рівняння значення валового випуску, отримаємо: В = Е(Т,К).

Трудовий капітал, тобто здатність висококваліфікованої лю¬дини до творчості,

новацій, цілковито змінює виробничу функ¬цію. Це відбувається при зростанні

частки інформації, нових тех¬нологій тощо, які позначимо параметром а: В =

аР(Т,К). Якщо у функції В - Б(Т,К) обсяг виробництва змінювався із зміною

параметрів Ті К, то у функції В = аТ(Т,К) обсяг вироб¬ництва буде зростати за

зростання параметра а, навіть при змен¬шенні параметрів Т і К. Річ у тому, що

праця виконує лише конт¬рольні й регулювальні функції, а основний капітал

унаслідок но¬вих технологій стає високопродуктивний, тобто його продуктив¬на

віддача зростає вищими темпами, ніж його вартість. З погляду характеру

технологій в індустріальній економічній системі домінують механічні типи, в

інноваційній — механотроні, тобто поєднані механічні з електронними

технологіями. Відповідно змінюється і характер аргументів виробничої функції. В

індустрі-

КАТЕГОРИИ:

Network | английский | архитектура эвм | астрономия | аудит | биология | вычислительная математика | география | Гражданское право | демография | дискретная математика | законодательство | история | квантовая физика | компиляторы | КСЕ - Концепция современного естествознания | культурология | линейная алгебра | литература | математическая статистика | математический анализ | Международный стандарт финансовой отчетности МСФО | менеджмент | метрология | механика | немецкий | неорганическая химия | ОБЖ | общая физика | операционные системы | оптимизация в сапр | органическая химия | педагогика | политология | правоведение | прочие дисциплины | психология (методы) | радиоэлектроника | религия | русский | сертификация | сопромат | социология | теория вероятностей | управление в технических системах | физкультура | философия | фотография | французский | школьная математика | экология | экономика | экономика (словарь) | язык Assembler | язык Basic, VB | язык Pascal | язык Си, Си++ |