шпаргалка

Оборотний капітал і оборотна функція. Оборотний капітал — частина

[ Назад ]

виробничого капіталу, яка повністю споживається у кожному виробничому циклі,

цілком переносить свою вартість на створену продукцію і для продовження

виробництва відтворюється у натуральній і вартісній формах після кожного

виробничого циклу. Особливістю оборотного капітал є те, що вся його вартість

переходить на новостворений продукт праці за один кругооборот. Розмір вартості

оборотного капіталу, який обернувся за рік, відповідає сумі матеріальних затрат

у собівартості продукції. Економічне значення оборотності оборотних засобів

визначається потребами в них підприємства за певних обсягів виробництва і

реалізації продукції.Регіональна статистика оборотні ресурси відстежує за

декількома напрямами:за галузями: промисловість; сільське господарство;

будівництво; транспорт; торгівля та громадське харчування; постачання, збут,

заготівлі та інші галузі економіки регіону;за структурою: товарно-матеріальні

вартості; товари відвантажені і надані послуги; грошові кошти; дебітори та інші

оборотні кошти регіону. Оборотна функція оборотного капіталу. Вона полягає в

його перетворенні на готовий продукт за певний проміжок часу. її можна виразити

формулою:0.4 = 00ц0лП,де ()ц — вартість готового продукту, отриманого внаслідок

виробничого обертання оборотних засобів, грн.; О ц — вартість оборотних засобів,

грн.; V — коефіцієнт обертання оборотних засобів ; і — час обертання.Рівняння

оборотної функції оборотних засобів засвідчує, що вартість обсягу виробництва

прямо залежить від кількості та вартості оборотних засобів і коефіцієнта

оборотності (швидкості обертання). Зростання обсягу виробництва за рахунок зміни

параметрів рівняння продуктивної функції оборотних засобів можна досягти

кількома способами: екстенсивним, коли залучається у виробництво додаткова

кількість оборотних засобів, тобто індекс зростання оборотних засобів І ,

більший від індексу зростання коефіцієнта оборотності Iv {І0 > Іу); екстенсивно-

інтенсивним (інтенсивно-екстенсивним), колиt0 = Ir ; інтенсивним, коли І < І.

КАТЕГОРИИ:

Network | английский | архитектура эвм | астрономия | аудит | биология | вычислительная математика | география | Гражданское право | демография | дискретная математика | законодательство | история | квантовая физика | компиляторы | КСЕ - Концепция современного естествознания | культурология | линейная алгебра | литература | математическая статистика | математический анализ | Международный стандарт финансовой отчетности МСФО | менеджмент | метрология | механика | немецкий | неорганическая химия | ОБЖ | общая физика | операционные системы | оптимизация в сапр | органическая химия | педагогика | политология | правоведение | прочие дисциплины | психология (методы) | радиоэлектроника | религия | русский | сертификация | сопромат | социология | теория вероятностей | управление в технических системах | физкультура | философия | фотография | французский | школьная математика | экология | экономика | экономика (словарь) | язык Assembler | язык Basic, VB | язык Pascal | язык Си, Си++ |