шпаргалка

Операційний підхід в управлінні виробництвом Вихідною основою системи

[ Назад ]

управління виробництвом є си¬стемний підхід до управління операціями, суть якого

полягає: в обґрунтуванні операційної (функції, тобто всіх тих дій, внаслідок

яких виробляються товари і послуги, що надходять на ринки; > у розробленні

операційної системи, яка передбачає підсис¬тему планування і контролю на базі

інформації зовнішнього і внутрішнього середовища, переробну підсистему і

підсистему шбезпечення працею, капіталом, енергією, матеріалами, інфор¬мацією та

випуск товарів і послуг. Процес управління операціями має три основні вектори:

^роз¬робку і реалізацію загальної стратегії і напрямів операційної діяль¬ності

організації; О розробку операційної системи; ^планування і контроль поточного

функціонування системи Управління виробництвом полягає у забезпеченні

задоволення регіонального сукупного попиту на продукцію при мінімізації витрат:

^зберігання готової продукції; & ведення портфеля від¬кладених замовлень;

^зв'язаних з позаурочною роботою чи про¬стоєм робітників; ^зв'язаних з передачею

частини робіт спів-підрядникам; ^зв'язаних з прийомом і звільненням робітників.

Це означає, що підприємство у процесі випуску продукції орі¬єнтується на попит

та зниження затрат на виробництво продукції. Залежно від умов виробництва

підприємство може вибирати найоптимальнішу для нього стратегію планування

сукупного обсягу виробництва:-_► постійного обсягу виробництва при постійній

чисельності зайнятих, незважаючи на коливання сукупного попиту; -Узмінного

обсягу випуску при постійній чисельності зайня¬тих, який залежить від коливань

сукупного попиту; змінного обсягу випуску при змінній чисельності зайнятих,

тобто прийому і звільнення працівників залежно від зміни обсягу виробництва.

КАТЕГОРИИ:

Network | английский | архитектура эвм | астрономия | аудит | биология | вычислительная математика | география | Гражданское право | демография | дискретная математика | законодательство | история | квантовая физика | компиляторы | КСЕ - Концепция современного естествознания | культурология | линейная алгебра | литература | математическая статистика | математический анализ | Международный стандарт финансовой отчетности МСФО | менеджмент | метрология | механика | немецкий | неорганическая химия | ОБЖ | общая физика | операционные системы | оптимизация в сапр | органическая химия | педагогика | политология | правоведение | прочие дисциплины | психология (методы) | радиоэлектроника | религия | русский | сертификация | сопромат | социология | теория вероятностей | управление в технических системах | физкультура | философия | фотография | французский | школьная математика | экология | экономика | экономика (словарь) | язык Assembler | язык Basic, VB | язык Pascal | язык Си, Си++ |