шпаргалка

Підходи і проблеми економічного районуванняПід економічним райо¬ном слід

[ Назад ]

розуміти певну територію, на якій господарське життя загалом чи певна група

господарських явищ зв'язана певною за¬кономірністю: коли встановлюють

закономірність для цілого гос¬подарського життя даної території, то

обґрунтовується якийсь інтегральний район, а коли встановлюється такий зв'язок

для певної групи явищ, то мова повинна йти про якийсь спеціальний район.З іншого

боку учені дискутують з приводу природно-історич¬ного і економічного

районування. Прикладом природно-історич¬ного районування може бути виділення меж

території за ознака¬ми кліматичних умов, якісних характеристик ґрунтів тощо.

Еко¬номічне районування пропонується здійснювати лише на основі господарських

зв'язків. Також є думки щодо змішаного, тобто природно-економічного районування.

Своєю чергою є спроби обґрунтувати відмінності в самому економічному

районуванні, тобто виділяти генетичні і статичні райони Економічне районування —

обґрунтований науковий поділ країни на економічні райони, що сформувалися

історично або формуються у процесі розвитку продуктивних сил на основі поділу

праці. Територіальне таксонування. Для такої систематизації вико¬ристовують

поняття "таксон", тобто якусь територіальну оди¬ницю з тими ознаками, які вивчає

дослідник. Своєю чергою таксонування — це методичний прийом, який дає змогу

виділити елементи простору з чіткими класифікаційними і типологічними рисами.

Виділяють таксони природно-територіальні, економічно-територіальні,

адміністративно-територіальні. Природно-територіальні таксони.Найпоширенішими

таксонами є >ареал, >зона, >басейн Територіально-економічне таксонування. В

основі територі¬ально-економічного таксонування є територіальна структура

концентрації і розміщення праці й капіталу. Внаслідок поглиблення поділу праці

та концентрації капіталу сформувалися певні види поселень із власними

виробничими функ¬ціями, які є елементами територіальної організації виробництва:

село, селище — населений пункт чисельністю до 1000 осіб, мікрополіс (мале

місто) — населений пункт чисельністю до 50 тис. осіб, -> мезополіс (середнє

місто) — населений пункт чисельністю до 500 тис. чол., макрополіс (велике місто)

— населений пункт чисельністю 0,6—5 млн. осіб, -> мегаполіс (дуже велике місто)

— населений пункт чисельні¬стю 6 — 15 млн. осіб., Територіально-

адміністративне таксонування. Природні і економічні територіальні таксони є

складовими еле¬ментами складнішої таксономічної одиниці під назвою

територі¬ально-адміністративний район (регіон). * Територіально-адміністративний

район (регіон) — ча¬стина територіального простору, яка має населений пункт з

наданими йому адміністративними функціями, наповне¬на природними і

господарськими елементами, що значно відрізняють її від інших територіальних

систем і яка ха¬рактеризується єдністю, взаємозумовленістю складових елементів і

цілісністю.

# 48. Підходи регіонального управління і регулювання …Механізм регіонального

управління господарськими і соціаль¬ними процесами має бути адекватний

механізмові регіонального розширеного відтворення. Це означає, що регіональна

система управління економікою повинна бути сформована за такою ло¬гічною

схемою:1.глибоке пізнання і усвідомлення дії об'єктивних економіч¬них законів,

розуміння їхніх вимог для пристосування до них функ¬ціонування управлінської

системи;2.вимог об'єктивних, економічних і соціальних законів правової бази

стимулювання ефективності виробництва, раціонального використання усіх видів

ресурсів, соціального захисту незахищених верств населення тощо;3.відповідно до

виробничих, соціальних, ринкових, фінансо¬вих, економічних і інших проблем

створити адекватні структури регіонального управління, які повинні забезпечити

ефективне (функ¬ціонування механізму регіонального розширеного

відтворення.Висвітлена логічна схема формування регіональної системи уп¬равління

економікою випливає із завдань, що їх має вирішувати регіон через механізм

розширеного відтворення, а саме виробницт¬во регіонального продукту для

задоволення життєво необхідних потреб населення регіону. Важливим принципом

побудови моделі регіонального управ¬ління є розподіл зайнятих і незайнятих за

джерелом фінансуван¬ня: з власних прибутків; з бюджету регіону чи держави.Чим

більший обсяг створеного регіонального продукту і чим менша частка потрібна для

відтворення сфери виробництва, тим більша частина може бути використана для

відтворення невироб¬ничої сфери послуг, соціального захисту і підтримки людей,

які не працюють. Регіональний капітал — трудовий, основний і оборотний; ♦

регіональний продукт — товари, послуги, роботи; регіональний бюджет — дохідна і

витратна частини. Об'єкти управління значною мірою визначають типи управлінських

функцій і відповідних структур. 1.регіональний капітал є об'єктом власності,

при¬належністю певного суб'єкта. Власник капіталу, особливо при¬ватного,

зацікавлений в раціональному використанні оборотно¬го капіталу, ефективному

використанні трудового капіталу та оновленні і якісній роботі основного

капіталу. Результатом ефек¬тивного використання усіх видів капіталу є

самодостатній рівень прибутку і його зростання, що приводитиме до самозростання

капіталу. Звісно, що даний об'єкт управління, тобто капітал, потребує

самоуправління з боку його суб'єкта.2.регіональний продукт, тобто товари,

послуги, ро¬боти, є результатом функціонування приватного і неприватного

капіталу й об'єктом інтересу не лише робітників, а й споживачів регіону, які

зайняті в управлінні і які незайняті взагалі. Виробник-власник зацікавлений у

прибутку, найманий виробник — у заробітній платні, а інші споживачі — у товарах,

послугах, робо¬тах, якими задовольняють свої потреби. Власник продукту відчу¬жує

його на ринку через продажу, щоб відшкодувати виробничі затрати й отримати

чистий дохід а споживач принити свої виробничі чи соціальні потреби. На ринку

зустрічають¬ся інтереси виробника і споживача, де вони можуть збігатися або

розходитися. На ринку діють вимоги закону товарообміну, що їх повинен урахувати

власник капіталу в своїй системі самоуправ¬ління і суб'єкт територіального

управління у системі соціально¬го захисту і підтримки малозахищених верств

населення. У ру¬хові регіонального продукту від виробника до споживача діє

ме¬ханізм ринкового управління, важелі якого в руках як суб'єктів

самоуправління, так і органів територіального управління. Узгод¬жені і

взаємодоповнювальні дії цих двох суб'єктів і рівнів управ¬ління неминуче

сприятимуть реалізації інтересів виробників і спо¬живачів. Йдеться про

узгодженість задіяння важелів для стиму¬лювання обсягів, структури і якості

товарів, робіт і послуг у сфері виробництва та задіяння важелів для зростання

рівня платосп¬роможності споживачів і стимулювання споживчого попиту в регіоні.

3.регіональний бюджет, тобто основний територі¬альний фінансовий документ є

інструментом управління відтво¬рення і функціонування сфери послуг і соціального

захисту ма¬лозабезпечених верств населення. Формування бюджету, тобто його

дохідної частини, пов'язане відносинами зі сферою вироб¬ництва, сферою послуг,

власниками різних видів майна, діяль¬ності тощо. Фактично формування дохідної

частини бюджету регіону є процес територіальний і пов'язаний з розподілом для

бюджету прибутків підприємств, власників капіталу у вигляді податків, платежів

за майно та інше. Для вирішення питань відтво¬рення і функціонування сфери

послуг, соціальної підтримки не¬зайнятих важливою є проблема розподілу дохідної

або витратної частини регіонального бюджету. Це теж процес територіальний і

пов'язаний з життєзабезпеченням об'єктів соціальної інфраструк¬тури та

відповідним рівнем життя населення молодшого і стар¬шого від працездатного віку.

З цього випливає, що регіональний бюджет є об'єктом територіального управління і

прямою функ¬цією органу регіонального управління.

КАТЕГОРИИ:

Network | английский | архитектура эвм | астрономия | аудит | биология | вычислительная математика | география | Гражданское право | демография | дискретная математика | законодательство | история | квантовая физика | компиляторы | КСЕ - Концепция современного естествознания | культурология | линейная алгебра | литература | математическая статистика | математический анализ | Международный стандарт финансовой отчетности МСФО | менеджмент | метрология | механика | немецкий | неорганическая химия | ОБЖ | общая физика | операционные системы | оптимизация в сапр | органическая химия | педагогика | политология | правоведение | прочие дисциплины | психология (методы) | радиоэлектроника | религия | русский | сертификация | сопромат | социология | теория вероятностей | управление в технических системах | физкультура | философия | фотография | французский | школьная математика | экология | экономика | экономика (словарь) | язык Assembler | язык Basic, VB | язык Pascal | язык Си, Си++ |