шпаргалка

Політика самоуправління і ефективності підприємстваФундаментальні основи

[ Назад ]

ринку показують, що економічна сво¬бода виробника і споживача є неодмінним

атрибутом початку дії ринкових сил. Економічна свобода потребує лібералізації

повед¬інки виробників і споживачів та найголовнішого показника рин¬ку — ціни.

Одним із способів лібералізації є зняття контролю за цінами для того, щоб ціни

могли вільно коливатися залежно від співвідношення попиту й пропозиції. Другий

спосіб лібералізації — це скасування міжнародних торговельних бар'єрів для того,

щоб підприємства мали змогу вільно здійснювати експорт¬но-імпортні операції.

Але, мабуть, найважливіший момент про¬цесу лібералізації — це надання

підприємствам права змінювати профіль своєї діяльності, навіть якщо це

призводить до жорсткі¬шої конкуренції у сфері економіки. Сутність політики

самоуп¬равління підприємства зводиться до того, що підприємство має мати

можливість діяти так, як йому підказують зіставлення світо¬вої ціни на його

продукцію з ринковою собівартістю виробницт¬ва. Політика підприємства може мати

три сценарії. Три сценарії політики підприємства 1.якщо світова ціна і виробнича

собівартість його продукції забезпечують йому мінімальний прибуток, то

підприєм¬ство зберігатиме цей стан виробництва і шукатиме шляхів зниження

собівартості; 2. якщо світова ціна і собівартість виробництва продукції

за¬безпечують йому від'ємну рентабельність, тобто збит¬ковість, воно неминуче

проводитиме політику зниження собівартості, зміни виду продукції, зміни профілю

вироб¬ництва і т. ін., тобто поки не вийде зі стану збитковості; 3.якщо світова

ціна і ринкова собівартість виробництва про¬дукції забезпечують йому достатній

прибуток, воно не¬минуче шукатиме можливість здійснення капіталовкладень у

розширення виробництва, ринків збуту продукції для зро¬стання його прибутків.

Свою економічну політику підприємство формує з оцінки співвідношення ринкових

цін і граничних затрат. За ринкових умов підприємство здатне реалізувати свою

про¬дукцію тільки за наявності покупців, які з'являються лише в тому разі, якщо

продукція підприємства справді має попит на ринку. Підтримувати і розширювати

виробництво підприємство може за умов своєї кредитоспроможності та інвестиційної

привабливості. Тому політика підприємства з погляду його внутрішньої

реорган¬ізації і пристосованості до ринку неодмінно має бути спрямована: по-

перше, на створення відділу маркетингу, який проводить аналіз ринку через

вивчення ставлення покупців до їхньої про¬дукції; по-друге, на створення

ресурсів для здійснення капітало¬вкладень у розширення чи реконструкцію діючих

потужностей, запровадження нових технологій, нових видів продукції, підви¬щення

рівня гнучкості виробництва тощо;по-третє, на забезпечення нормального

функціонування си¬стеми гарантійного та іншого обслуговування і внутрішнього

тех¬нічного контролю для скорочення обсягів браку; по-четверте, на поглиблення

спеціалізації на випуску кон¬кретного виду продукції і зміцнення позицій на

ринку даного виду продукції; по-п'яте, на удосконалення системи внутрішнього

бухгал¬терського обліку, який вважають одним із важливих чинників успіху

підприємства за ринкових умов; по-шосте, на вдосконалення структури управління

підпри¬ємством, через надання більшої свободи дій підрозділу. Підприємствам та

ініціаторам підприємництва свобода дій потрібна, тому що у сучасній великій

компанії нові ідеї повинні запроваджуватись безперервно: у галузі виробництва,

проекту¬вання, обслуговування клієнтів тощо. Нові ідеї іноді виникають на

найнижчому рівні виробничої структури, надходячи від робіт¬ників чи менеджерів

середньої ланки, відповідальних за конкрет-просто ініціаторів створення нового

вироб¬ництва чи послуг.

КАТЕГОРИИ:

Network | английский | архитектура эвм | астрономия | аудит | биология | вычислительная математика | география | Гражданское право | демография | дискретная математика | законодательство | история | квантовая физика | компиляторы | КСЕ - Концепция современного естествознания | культурология | линейная алгебра | литература | математическая статистика | математический анализ | Международный стандарт финансовой отчетности МСФО | менеджмент | метрология | механика | немецкий | неорганическая химия | ОБЖ | общая физика | операционные системы | оптимизация в сапр | органическая химия | педагогика | политология | правоведение | прочие дисциплины | психология (методы) | радиоэлектроника | религия | русский | сертификация | сопромат | социология | теория вероятностей | управление в технических системах | физкультура | философия | фотография | французский | школьная математика | экология | экономика | экономика (словарь) | язык Assembler | язык Basic, VB | язык Pascal | язык Си, Си++ |