шпаргалка

Предмет і об'єкт регіональної економіки Предмет регіональної економіки. Це

[ Назад ]

насамперед просторово-виробничі явища і причинно-наслідкові зв'язки між ними, у

нашо¬му випадку чинники формування поселень і виробництва на ок¬ремій території,

на які спрямована дія суб'єкта для їх пізнання. Предмет регіональної економіки —

це закони і закономір¬ності виникнення, розвитку поселень і виробництва та їх

пропорцій по території, формування відносно спеціалізова¬них територіальних

економічних систем. Об'єкт регіональної економіки — це територія, на якій

роз¬міщені населені пункти, виробничі об'єкти, транспортна си¬стема з властивою

для даної території спеціалізацією ви¬рибництва. Об'єктом регіональної економіки

є складна територіальна госпо¬дарська система. Тут взаємодіють >виробництво і

споживання, > переміщення товарів і людей, >обіг грошових і матеріальних

ре¬сурсів. За окремими населеними пунктами закріпляються функції управління,

регулювання, концентрації праці, капіталу і торгівлі. Об'єкт регіональної

економіки є складною структурою вироб¬ничо-споживчого характеру. Його складовими

є: Територія. Головними параметрами території як одного з елементів об'єктів

дослідження регіональної економіки є площа регіону, особливості рельєфу, водних

артерій, лісових площ, сільськогосподарських угідь, тощо Розселення.Це один із

найважливіших елементів об'єкта регіональної економіки. Він характеризує

територіальне розселен¬ня населення регіону, співвідношення чисельності

населення у містах, селах і селищах міського типу.Важливим є співвідношен¬ня

населення і площі, сільськогосподарських угідь, ріллі регіону, водних ресурсів,

рекреаційних ресурсів тощо. Виробництво.Цей елемент об'єкта регіональної

економіки характеризує зосередження праці і капіталу в місцях наявних

си¬ровинних ресурсів для їх переробки у готовий до споживання продукт, що

приводило до розвитку поселень і в діючих населених пунктах для збільшення

обсягів виробництва, що приводить до розширення і розвитку поселень, здебільшого

міст. Інфраструктура.. Населені пункти і виробничі об'єкти на території регіону

розміщені на певних відстанях один від одного. Для встановлення між ними

відносин виробничо-споживчого ха¬рактеру формується відповідна інфраструктура:

транспортна (за¬лізниця, автомобільні шляхи, водні шляхи), мережа

енергозабез¬печення, водозабезпечення тощо

КАТЕГОРИИ:

Network | английский | архитектура эвм | астрономия | аудит | биология | вычислительная математика | география | Гражданское право | демография | дискретная математика | законодательство | история | квантовая физика | компиляторы | КСЕ - Концепция современного естествознания | культурология | линейная алгебра | литература | математическая статистика | математический анализ | Международный стандарт финансовой отчетности МСФО | менеджмент | метрология | механика | немецкий | неорганическая химия | ОБЖ | общая физика | операционные системы | оптимизация в сапр | органическая химия | педагогика | политология | правоведение | прочие дисциплины | психология (методы) | радиоэлектроника | религия | русский | сертификация | сопромат | социология | теория вероятностей | управление в технических системах | физкультура | философия | фотография | французский | школьная математика | экология | экономика | экономика (словарь) | язык Assembler | язык Basic, VB | язык Pascal | язык Си, Си++ |