шпаргалка

Пріоритети політики оптимізаціїрегіональних економічних структур Регіональна

[ Назад ]

економіка як єдиний господарський комплекс, складові якого функціонують

продуктивно та ефективно, є ме¬тою будь-якого уряду. Тим паче в цьому є

зацікавлені органи місцевого самоврядування. Ефективна регіональна економічна

система створює фінансові передумови асигнування соціальних, виробничих і

екологічних проектів та програм. Тому політика центральної і місцевої влад має

полягати лише в тому, щоби ство¬рити механізм, тобто правову та економічну

основу розвитку регіональної економіки як єдиного господарського комплексу. Така

модель регіональної економіки мала б забезпечувати її пев¬ний рівень економічної

самодостатності. Теорія економічної самодостатності регіону є похідною

загаль¬ної теорії розширеного відтворення і описує механізм ефектив¬ності

функціонування суб'єктів виробництва і органів управлін¬ня на окремій

адміністративно організованій території. Особли¬вістю теорії регіональної

економічної самодостатності є те, що вона опирається на положення теорії

розширеного відтворення на мікрорівні й обґрунтовує особливості регіонального

само¬відтворення за наявності декількох суб'єктів управління і регу¬лювання.

Теорія економічної самодостатності регіону ставить низку складних територіальних

проблем, які можна розв'язувати лише на основі дотримання положень

мікроекономічного розши¬реного відтворення. Це проблема соціального,

економічного, еко¬логічного й іншого плану. Хоч механізм розширеного

відтворен¬ня і механізм регіонального управління — явища різнорівневі, але

повинні розглядатися як взаємозумовлені.

КАТЕГОРИИ:

Network | английский | архитектура эвм | астрономия | аудит | биология | вычислительная математика | география | Гражданское право | демография | дискретная математика | законодательство | история | квантовая физика | компиляторы | КСЕ - Концепция современного естествознания | культурология | линейная алгебра | литература | математическая статистика | математический анализ | Международный стандарт финансовой отчетности МСФО | менеджмент | метрология | механика | немецкий | неорганическая химия | ОБЖ | общая физика | операционные системы | оптимизация в сапр | органическая химия | педагогика | политология | правоведение | прочие дисциплины | психология (методы) | радиоэлектроника | религия | русский | сертификация | сопромат | социология | теория вероятностей | управление в технических системах | физкультура | философия | фотография | французский | школьная математика | экология | экономика | экономика (словарь) | язык Assembler | язык Basic, VB | язык Pascal | язык Си, Си++ |