шпаргалка

Проблеми кооперації у регіонах України Кооперативний сектор економіки в

[ Назад ]

умовах ринку має важли¬ве значення з погляду розвитку підприємництва, торгівлі,

заготі¬вель, транспорту та інших видів діяльності. У країнах з ринко¬вою

економікою роль кооперативного сектора виявилася на¬стільки важливою, що її види

і форми охоплюють понад дві тре¬тини видів діяльності як у сфері матеріального

виробництва, так і у сфері послуг. Вони належать до типу малих і середніх

під¬приємств (МСП) з кількістю зайнятих до 500 осіб і роблять важ¬ливий внесок у

розвиток економіки, забезпечення зайнятості, соці¬ально-економічного розвитку

окремих регіонів. У ринковій еко¬номіці МСП вважаються гнучкими та ефективними з

огляду на витрати. Вони існують не лише в секторі наближеному до спожи¬вачів

(наприклад, у роздрібній торгівлі, заготівель або певних сфер послуг), айв інших

секторах, і скрізь спроможні швидко враховувати побажання клієнтів. Слабкий

розвиток МСП у регіонах України як на приватній, так і на кооперативній основі

зумовлений надмірним вертикаль¬ним адмініструванням. Малі підприємства ефективні

лише за конкретних умов, і лише ефективні малі підприємства роблять у загальному

національно-господарському чи регіональному плані внесок у розвиток економіки та

забезпечення зайнятості. Саме створення передумов для ефективної діяльності МСП

може бути метою заходів економічної політики України, спрямованих на повне

розгортання потенціалу МСП з приватною і кооператив¬ною власністю у регіонах

України. В Україні досить розвинута споживча кооперація, розвиваєть¬ся кредитна,

сільськогосподарська та інші. Досвід показує, що кооперативний сектор в

економіці України як самодостатня гос¬подарська система ще не сформований і його

вплив на активіза¬цію діяльності інших секторів мало помітний. У розвинутих

краї¬нах кооперативний сектор охоплює майже всі сфери господар¬ської діяльності.

Він є важливою проміжною ланкою у технологіях виробництва, розподілу, обміну і

споживання. В Україні як само¬стійна система розвинута споживча кооперація,

діяльність якої регулює Центральна спілка споживчих товариств України.

Ос¬новними видами її діяльності є торгівля, заготівлі, виробництво окремих

споживчих продовольчих товарів

КАТЕГОРИИ:

Network | английский | архитектура эвм | астрономия | аудит | биология | вычислительная математика | география | Гражданское право | демография | дискретная математика | законодательство | история | квантовая физика | компиляторы | КСЕ - Концепция современного естествознания | культурология | линейная алгебра | литература | математическая статистика | математический анализ | Международный стандарт финансовой отчетности МСФО | менеджмент | метрология | механика | немецкий | неорганическая химия | ОБЖ | общая физика | операционные системы | оптимизация в сапр | органическая химия | педагогика | политология | правоведение | прочие дисциплины | психология (методы) | радиоэлектроника | религия | русский | сертификация | сопромат | социология | теория вероятностей | управление в технических системах | физкультура | философия | фотография | французский | школьная математика | экология | экономика | экономика (словарь) | язык Assembler | язык Basic, VB | язык Pascal | язык Си, Си++ |