шпаргалка

Продуктивна функція праці та економічне зростання Згідно з теорією

[ Назад ]

економічного зростання збільшення кількості праці та капіталу забезпечує

зростання обсягу виробництва регіонального (національного) продукту. Це

твердження випливає з рівняння виробничої функції Ом - Р(Т,К). Однак збільшення

праці й капіталу потребує відповідних капітальних вкладень, які є дефі- цитними

в регіонах і Україні, а запозичення потребують обереж-підходу, позаяк призводять

до зростання забор-і ованості.Обсяг виробництва визначається продуктивною силою

зайня-юго населення, залучених основного й оборотного капіталів, тех¬нологіями.

Як свідчить досвід високорозвинутих країн, до най¬важливіших питань економічного

зростання належать: з'ясування обсягів продукції, яку треба виробити для

задо¬волення потреб населення; >з'ясування обсягів продукції, яку треба або

можна викори¬стати в конкретний час; >встановлення обсягу продукції, яку треба

зберегти, пере¬творити на капітал для використання в майбутньому. Збереження —

це капітальні вкладення, які у процесі праці зайнятих створюють потрібний

продукт. Якщо витрати ВВП не забезпечують належних збережень, а суспільство

більшу частину його "проїдає", то перспектива такого суспільства маловтішна.

Закон товаровиробиицтва і виробнича функція. Зростання об¬сягів виробництва ВВП

визначається:відповідністю економічної системи вимогам дії закону

то¬варовиробиицтва; Джерела економічного зростання. Джерелами економічного

зростання на сучасному етапі розвитку української економіки можуть бути

зростання капіталовіддачі, інтенсифікація вироб¬ництва, активізація експорту та

оптимізація імпорту. Зростання капіталовіддачі. Обсяг виробництва

взаємопов'я¬заний з нормою нагромадження капіталу: K/dQ. Водночас можна вважати,

що оберненою функцією норми нагромадження є функ¬ція капіталовіддачі: ciQu/K.

Співвідношення зростання обсягу виробництва та норми нагромадження ідентичне

відношенню приросту 'обсягів виробництва до приросту капіталовкладень. Світова

практика свідчить, що норма нагромадження 0,2І<УсІС>ц і більше засвідчує

зростання продуктивності капіталовкладень AdQ4/AK на 12 — 30 %, а ВВП на 3 — 8

%.

КАТЕГОРИИ:

Network | английский | архитектура эвм | астрономия | аудит | биология | вычислительная математика | география | Гражданское право | демография | дискретная математика | законодательство | история | квантовая физика | компиляторы | КСЕ - Концепция современного естествознания | культурология | линейная алгебра | литература | математическая статистика | математический анализ | Международный стандарт финансовой отчетности МСФО | менеджмент | метрология | механика | немецкий | неорганическая химия | ОБЖ | общая физика | операционные системы | оптимизация в сапр | органическая химия | педагогика | политология | правоведение | прочие дисциплины | психология (методы) | радиоэлектроника | религия | русский | сертификация | сопромат | социология | теория вероятностей | управление в технических системах | физкультура | философия | фотография | французский | школьная математика | экология | экономика | экономика (словарь) | язык Assembler | язык Basic, VB | язык Pascal | язык Си, Си++ |