шпаргалка

Реґіональна економіка в системі економічних і природничих наук Сучасна

[ Назад ]

прикладна економічна наука обґрунтовує п'ять рівнів організації господарських

систем: мікроекономіка;регіональна економіка або мезоекономіка; макроекономіка;

мегаекономіка ; гло¬бальна економіка. Мікроекономіка обґрунтовує питання

управління основним, оборотним капіталом, працею, виробництвом і реалізацією

про¬дукції підприємства. Регіональна економіка (мезоекономіка) — питання

управління зайнятістю, земельними, природними ресур¬сами, соціального розвитку

регіону. Макроекономіка — питання управління динамікою, структурою, пропорціями

виробництва, розподілу, обміну і споживання національного продукту.Науки, які є

в основі обґрунтування території регіональної економіки: Географія. Географічна

наука розкриває величину території з її особливими показниками рельєфу,

кліматичними умовами, вод¬ного режиму, мінерально-сировинних ресурсів,

зональністю ґрунтів, рослинності тощо. Демографія. Це наука про відтворення

населення. Кожен регі¬он має свої особливості господарювання, які значною мірою

впливають на природні процеси відтворення і міграції населення. Соціологія. Це

наука про соціальний стан населення реґіону і країни загалом. Вона вивчає

соціальну структуру населення, спосіб мислення різних соціальних груп, ставлення

до різних су¬спільних процесів. Фінанси. Це один із найважливіших блоків

економічних наук, який стосується і регіональної економіки. Екологія. Це наука

про відносини людини і природи у сфері виробництва і використання мінерально-

сировинних ресурсів, рельєфних, кліматичних, водних, ґрунтових умов реґіону.

КАТЕГОРИИ:

Network | английский | архитектура эвм | астрономия | аудит | биология | вычислительная математика | география | Гражданское право | демография | дискретная математика | законодательство | история | квантовая физика | компиляторы | КСЕ - Концепция современного естествознания | культурология | линейная алгебра | литература | математическая статистика | математический анализ | Международный стандарт финансовой отчетности МСФО | менеджмент | метрология | механика | немецкий | неорганическая химия | ОБЖ | общая физика | операционные системы | оптимизация в сапр | органическая химия | педагогика | политология | правоведение | прочие дисциплины | психология (методы) | радиоэлектроника | религия | русский | сертификация | сопромат | социология | теория вероятностей | управление в технических системах | физкультура | философия | фотография | французский | школьная математика | экология | экономика | экономика (словарь) | язык Assembler | язык Basic, VB | язык Pascal | язык Си, Си++ |