шпаргалка

Реґіонально-економічна діагностика Реґіонально-економічна діагностика—

[ Назад ]

процес вивчення територіальної економічної системи, її структури, дина¬міки,

внутрігосподарських і міжгосподарських зв 'язків, ви¬значення стану

функціонування її окремих аспектів і систе¬ми загалом.Об'єктами територіального

економічного аналізу є промисло¬ве (виробниче) підприємство, район міста,

населений пункт, адмі¬ністративний район, адміністративна область, країна

загалом. Територіальний економічний діагноз — це: ^процес досліджен¬ня об'єкта;

^стан досліджуваного об'єкта; ^висновки про стан об'єкта; ^рекомендації щодо

заходів, спрямованих на поліпшен¬ня стану об'єкта. Економічна діагностика

потребує відповідних фахівців, засо¬бів, логічної послідовності тощо. її

загальний алгоритм форму¬ють: >постановка цілі та вибір об'єкта; >побудова

системи інди¬каторів (критеріїв, показників); 5>розроблення якісних і кількісних

шкал; > збір і оброблення інформації; > виявлення і класифікація реґіональних

економічних, соціальних патологій та симптомів; У обґрунтування причин і

систематизація чинників економічних патологій; > узагальнення соціально-

економічного стану і рекомендації щодо його оздоровлення. Якість територіально-

економічного діагнозу значною мірою залежить від добору і використання системи

індикаторів, які зорієн¬товані на певні цілі. Територіально-економічна

діагностика — дуже складний про¬цес, який вимагає від виконавців глибокого

пізнання дії економіч¬них законів, закономірностей розвитку економічних і

соціаль¬них процесів, уміння підбирати відповідні методи аналізу, систе¬му

критеріїв та показників, узагальнювати економічні та соці¬альні явища.

КАТЕГОРИИ:

Network | английский | архитектура эвм | астрономия | аудит | биология | вычислительная математика | география | Гражданское право | демография | дискретная математика | законодательство | история | квантовая физика | компиляторы | КСЕ - Концепция современного естествознания | культурология | линейная алгебра | литература | математическая статистика | математический анализ | Международный стандарт финансовой отчетности МСФО | менеджмент | метрология | механика | немецкий | неорганическая химия | ОБЖ | общая физика | операционные системы | оптимизация в сапр | органическая химия | педагогика | политология | правоведение | прочие дисциплины | психология (методы) | радиоэлектроника | религия | русский | сертификация | сопромат | социология | теория вероятностей | управление в технических системах | физкультура | философия | фотография | французский | школьная математика | экология | экономика | экономика (словарь) | язык Assembler | язык Basic, VB | язык Pascal | язык Си, Си++ |