шпаргалка

Розмежування економічних районів Економічна регіоналізація має важливе

[ Назад ]

теоретичне і практич¬не значення. її обґрунтовують і реалізують на практиці в

усіх країнах світу, оскільки це дає можливість поліпшувати управ¬ління

локальними і регіональними економічними системами та соціальними процесами.

Сучасна економічна наука поряд із поняттям "економіч¬на реґіоналізація"

обґрунтовує також поняття "соціально-еконо¬мічна регіоналізація" та "соціальна

регіоналізація". Особливо ця тенденція помітна в ринкових економіках і нині в

перехідних до ринку економіках. Соціально-економічна реґіоналізація передбачає

виділення інтег¬ративних суспільно-територіальних систем, а соціальна

реґіона¬лізація — виділення територіальних соціальних утворень. Ринкові аспекти

територіально-адміністративного району. Тео¬рія ринкової економіки обґрунтовує

необхідність реального суб'єкта ринку, — суб'єкта виробництва і суб'єкта

споживан¬ня, — якими є фізичні особи, підприємства й окремі адміністра¬тивно-

територіальні одиниці: село, місто, район, область, тобто регіон. За

територіальною організацією такі регіони сформовані як адміністративні одиниці і

як економічні системи. Тому в основі аргумента¬ції соціально-економічної

реґіоналізації варто використати прин¬ципи: по-перше, економічної

самодостатності локальних вироб¬ничих і обслуговуючих систем даної частини

території; по-друге, тісноту виробничих, технологічних, комерційних зв'язків

об'єктів виробництва та обслуговування даної частини території; -> по-третє,

межі економічного району визначати рівнем тісно¬ти економічних і соціальних

зв'язків виробничих і обслуговую¬чих підприємств.

КАТЕГОРИИ:

Network | английский | архитектура эвм | астрономия | аудит | биология | вычислительная математика | география | Гражданское право | демография | дискретная математика | законодательство | история | квантовая физика | компиляторы | КСЕ - Концепция современного естествознания | культурология | линейная алгебра | литература | математическая статистика | математический анализ | Международный стандарт финансовой отчетности МСФО | менеджмент | метрология | механика | немецкий | неорганическая химия | ОБЖ | общая физика | операционные системы | оптимизация в сапр | органическая химия | педагогика | политология | правоведение | прочие дисциплины | психология (методы) | радиоэлектроника | религия | русский | сертификация | сопромат | социология | теория вероятностей | управление в технических системах | физкультура | философия | фотография | французский | школьная математика | экология | экономика | экономика (словарь) | язык Assembler | язык Basic, VB | язык Pascal | язык Си, Си++ |