шпаргалка

Розселення і демографічні процеси в регіоні.В Україні розвинулися три форми

[ Назад ]

поселень, які характеризують систему розселення людей: міста, селища міського

типу і сільські населені пункти.До категорії міст в Україні належать поселення з

чисельністю населення понад 10 тис. осіб. До категорії селищ міського типу-

поселення з чисельністю населення понад 2 тис. осіб.Оцінку розселен¬ня у реґіоні

треба провадити за загальноприйнятою методоло¬гією. Ця методологія прийнятна для

оцінки регіонів різного рівня організації: мікроекономічного, мезоекономічного,

макроеконо-мічного і мегаекономічного районів. В Україні налічується 490

територіально-адміністративних районів і 121 район у містах, тобто це є

потенційні мікроекономічні райони. Важливим чинником регіональної економіки є

чисельність населення, яка забезпечує відтворення чисельності працездатного

населення, чисельності зайнятих, трудового капіталу.Зменшення чисельності

населення в Україні здебільшого пов'язують із тривалою соціально-економічною

кризою і недостатніми доходами для утримання сімей.Аналіз вікової структури

населення України за останні десятиріччя засвідчує зменшення абсолютної та

відносної чисельності дітей віком до 16 років. Також зменшується абсолютна і

відносна чисельність населення працездатного віку. Зростає лише абсолютна і

відносна чисельність населення, яке є старшим від працездатного віку.

Характерною особливістю природного руху населення України за останні десятиріччя

є постійне скорочення його природного приросту. Це спричинено зменшенням

народжуваності та зростанням смертності. Чисельність населення і демографічні

процеси в регіоні загалом є важливою інформаційною базою для формування

бюджетної, інвестиційної та соціальної політики органами місцевого

самоврядування. Прогнозування приросту населення регіону можна здійснювати на

основі тенденції коефіцієнта сумарної народжуваності, як одного з основних

показників відтворення населення. Для того використовують лінійне рівняння, на

основі якого визначають параметр лінійного тренду та здійснюють екстраполяцію

тренду на досліджувану перспективу.Метод прогнозування лінійного тренду широко

застосовують у демографії. Він дає надійні результати тенденції структурних і

динамічних змін чисельності населення регіону чи країни загалом.

КАТЕГОРИИ:

Network | английский | архитектура эвм | астрономия | аудит | биология | вычислительная математика | география | Гражданское право | демография | дискретная математика | законодательство | история | квантовая физика | компиляторы | КСЕ - Концепция современного естествознания | культурология | линейная алгебра | литература | математическая статистика | математический анализ | Международный стандарт финансовой отчетности МСФО | менеджмент | метрология | механика | немецкий | неорганическая химия | ОБЖ | общая физика | операционные системы | оптимизация в сапр | органическая химия | педагогика | политология | правоведение | прочие дисциплины | психология (методы) | радиоэлектроника | религия | русский | сертификация | сопромат | социология | теория вероятностей | управление в технических системах | физкультура | философия | фотография | французский | школьная математика | экология | экономика | экономика (словарь) | язык Assembler | язык Basic, VB | язык Pascal | язык Си, Си++ |