шпаргалка

Стабілізація і збалансування розвитку регіонів Спираючись на міжнародний

[ Назад ]

досвід, можна визначити най¬ефективніші варіанти розмежування сфер діяльності

між урядом,^ уряд регулює ринок на основі правових та економічних ме¬тодів; У

уряд з регіоном усуває вади ринкової економіки; > уряд не втручається в

управління приватних чи коопера¬тивних підприємств і не здійснює вертикального

управління га¬лузями економіки* Стабільність і збалансованість регіональної

економіки —стан економіки окремої адміністративно-територіальної одиниці, за

якого показники виробництва, доходів і цін пе¬ребувають у відносній

стабільності, а пропорції праці, ка¬піталу, обміну і споживання в оптимальних

співвідношен¬нях і задовольняють потреби підприємств та населення регіону.

Центральне державне регулювання повинно сприяти досягнен¬ню балансу взаємних

інтересів, тобто створювати передумови, з одного боку, економічного зростання з

допомогою ринкових ме¬ханізмів, а з іншого — раціонального та ефективного

розподілу ресурсів і доходів. Система державного регулювання в умовах переходу

до рин¬ку повинна значно змінюватися, навіть за наявних і обгрунтова¬них

пріоритетів центрального державного управління. Насампе¬ред воно повинно чітко

розділитися на дві основні сфери діяль¬ності:■=> на регіональне, яке

здійснюється на території окремих регіо¬нів;■=> на міжрегіональне — на території

усього економічного про¬стору країни і за її межами.Державне управління і

регулювання економікою як в Україні, так і її регіонах повинно

трансформуватися:^ по-перше, треба пом 'якиїити, а далі звести до мінімуму

вер¬тикальне галузеве управління як у сфері матеріального виробницт¬ва, так і у

сфері послуг;% по-друге, треба посилювати, а далі перевести на перева¬ження

економічних методів управління економікою різного рівня її організації;% по-

третє, треба посилювати роль регіональних органів в управлінні процесами

економіки на їх території.

КАТЕГОРИИ:

Network | английский | архитектура эвм | астрономия | аудит | биология | вычислительная математика | география | Гражданское право | демография | дискретная математика | законодательство | история | квантовая физика | компиляторы | КСЕ - Концепция современного естествознания | культурология | линейная алгебра | литература | математическая статистика | математический анализ | Международный стандарт финансовой отчетности МСФО | менеджмент | метрология | механика | немецкий | неорганическая химия | ОБЖ | общая физика | операционные системы | оптимизация в сапр | органическая химия | педагогика | политология | правоведение | прочие дисциплины | психология (методы) | радиоэлектроника | религия | русский | сертификация | сопромат | социология | теория вероятностей | управление в технических системах | физкультура | философия | фотография | французский | школьная математика | экология | экономика | экономика (словарь) | язык Assembler | язык Basic, VB | язык Pascal | язык Си, Си++ |