шпаргалка

Структура економічної політики і її суб'єкти Економічна політика всіх

[ Назад ]

суб'єктів регіо¬нального ринку має бути спрямована на продуктивне і ефектив¬не

функціонування насамперед підприємств, що розміщені в ре¬гіоні.Економічна

політика як явище притаманна будь-якому спосо¬бові виробництва, її формує і

проводить уряд будь-якої країни, виходячи з вимог об'єктивних економічних

законів, інтересів ви¬робників, регіонів і нації загалом, тобто національних

інтересів. Економічна політика не може бути монополією якогось одного суб'єкта,

позаяк кожен з суб'єктів виконує тільки йому відведені функції складеним поділом

праці і ніхто, крім нього, краще органі¬зувати і контролювати цей процес не

зможе. Відповідно й еконо¬мічна політика мусить бути структурована щодо

суб'єктів її проведення і вирішення як часткових, так і національних інте¬ресів.

Структуру економічної політики в умовах ринку можна звести в декілька груп:■>

інституційна політика: самоуправління підприємств; управ¬ління і регулювання

інститутів регіону в регіоні; управління і регулювання інститутів держави в

регіоні;* національна політика: державномовна, етнічномовна; освіт¬ня,

культурна; міоісконфесійна, загальнолюдських вартостей національно-

громадянського суспільства; ■> ринкова політика: обмеження монополізації;

розширення кількості конкурентів; лібералізація підприємництва, цін, зов¬нішньої

торгівлі; ■> соціальна політика: грошових доходів і витрат; комуналь¬них послуг;

демографічна, розселення, соціального захисту; фінансова політика: грошова,

податкова, бюджетна; кре¬дитна, інвестиційна; інноваційна; ■> виробнича

політика: відносин власності — приватної і Не¬привітної; структурна —

зайнятості: промислова, аграр¬на, інфраструктурна; підприємизації,

корпоратизації; Ъ економічна політика: раціонального використання ресурсів;

збереження і відтворення довкілля; рекреації.

КАТЕГОРИИ:

Network | английский | архитектура эвм | астрономия | аудит | биология | вычислительная математика | география | Гражданское право | демография | дискретная математика | законодательство | история | квантовая физика | компиляторы | КСЕ - Концепция современного естествознания | культурология | линейная алгебра | литература | математическая статистика | математический анализ | Международный стандарт финансовой отчетности МСФО | менеджмент | метрология | механика | немецкий | неорганическая химия | ОБЖ | общая физика | операционные системы | оптимизация в сапр | органическая химия | педагогика | политология | правоведение | прочие дисциплины | психология (методы) | радиоэлектроника | религия | русский | сертификация | сопромат | социология | теория вероятностей | управление в технических системах | физкультура | философия | фотография | французский | школьная математика | экология | экономика | экономика (словарь) | язык Assembler | язык Basic, VB | язык Pascal | язык Си, Си++ |