шпаргалка

Структура регіонального продукту: проміжне споживання і додана вартість

[ Назад ]

Вартість створеного в регіоні продукту є основою проведення рахунків, які дають

можливість з'ясувати співвідношення його складових. На рівні регіону такі

рахунки називають регіональні,на рівні країни — національні.В основу рахунків

покладено рівняння, яке описує вимогу дії закону товаровиробництва: В = В„ + сіВ

цьому рівнянні завжди інтригуючим є співвідношення цих двох складових. Теорія

закону товаровиробництва стверджує, що треба створювати передумови, за яких Вп

—» тіп, йВ —> тах, тобто передумови формування інтенсивної продуктивної функції

праці.. Проміжне споживання Вп — <2пцпмі¬стить витрати на товари, матеріальні та

нематеріальні послуги, використані інституційними одиницями для виробничих

потреб. Вартісна структура валового випуску характеризує ефективну функцію

задіяних продуктивних сил, тобто наскільки ефективно використовувались

продуктивні сили за час їх функціонування, особливо оборотний капітал. Ефективна

функція змінює вартіс¬ну структуру всього валового випуску. Валовий випуск є

вели¬чиною постійною, його складові — проміжне споживання 0.пцп 274 Додана

вартість (дохід) — вартість чистого продукту (за винятком проміжних витрат),

виробленого сферами виробництва товарів і послуг усередині реґіону чи країни.Цей

чистий продукт і є створеним регіональним чи національ¬ним багатством протягом,

наприклад, року, яке ділиться на дві частини: споживання і нагромадження. За

натурально-речовою формою чистий продукт утворюється зі створених засобів

ви¬робництва, які призначаються для його збільшення, та з предметів споживання

для задоволення життєвих потреб людей. Предмети споживання називають фондом

споживання, а за¬соби виробництва — фондом нагромадження. Фонд споживання

розподіляється у формі заробітної платньї та інших виплат, а фонд нагромадження

— у формі капіталовкладень. Є ще фонд заміщення матеріальних витрат виробництва,

тобто фонд обігового капі¬талу, частка якого у валовому випуску продукту в

Україні більша, ніж частка чистого продукту. Це теж частина національ¬ного

багатства, яка спрямовується на відтворення матеріальної частини обігового

капіталу.

КАТЕГОРИИ:

Network | английский | архитектура эвм | астрономия | аудит | биология | вычислительная математика | география | Гражданское право | демография | дискретная математика | законодательство | история | квантовая физика | компиляторы | КСЕ - Концепция современного естествознания | культурология | линейная алгебра | литература | математическая статистика | математический анализ | Международный стандарт финансовой отчетности МСФО | менеджмент | метрология | механика | немецкий | неорганическая химия | ОБЖ | общая физика | операционные системы | оптимизация в сапр | органическая химия | педагогика | политология | правоведение | прочие дисциплины | психология (методы) | радиоэлектроника | религия | русский | сертификация | сопромат | социология | теория вероятностей | управление в технических системах | физкультура | философия | фотография | французский | школьная математика | экология | экономика | экономика (словарь) | язык Assembler | язык Basic, VB | язык Pascal | язык Си, Си++ |