шпаргалка

Сутність видів і форм кооперації Кооперація-форма усуспільнення праці у

[ Назад ]

вигляді добровільного об'єднання людей для спільної господарської діяльності.

Ринкова економіка, яка ґрунтується на свободі підприємництва, об'єднання зусиль,

праці і капіталу, дає можливість формуватися і розвиватися як різним формам

організації підприємств (індивідуальне виробництво, кор¬порації, кооперативи,

союзи кооператорів тощо), так і різним ви¬дам виробничої діяльності. Розрізняють

такі види кооперації: ■=> виробнича, <=> споживча, ■=> кредитна, ■=>

сільськогосподарська, ■=>житлово-будівельиа, ^транспортна та інші. кооперація в

умовах поглиблення поділу праці є зако¬номірним та об'єктивним явищем і набуває

двох важливих форм:- кооперування виробництва (предметне, подетальне,

тех¬нологічне) як форми суспільної організації виробництва, вироб¬ничих зв язків

між підприємствами, які спільно виготовляють пев¬ну продукцію, але зберігають

господарську самостійність; - кооперація як форма добровільного об'єднання

людей, їхніх праці і капіталів для спільного підприємництва, створення спільного

продукту і його розподілу за пайовою участю. Учасни¬ки кооперації передають своє

майно, гроші, інші засоби вироб¬ництва у спільне користування, створюють

підприємство, або, як його називають, кооператив, і здійснюють задекларовану

ними діяльність. В умовах ринку добре відомі такі види кооперації: споживча

кооперація як форма добровільного об'єднання людей для організації торгівлі,

громадського харчування на селі, а також заготівлі сільськогосподарських

продуктів і сировини;сільськогосподарська кооперація як форма об'єднання

влас¬ників землі, землеобробної сільськогосподарської техніки, грошей та інших

форм капіталів;кредитна кооперація як форма добровільного об'єднання людей для

нагромадження вільних грошових ресурсів, здійснення взаємної допомоги грішми,

кредитування підприємницької діяль¬ності членів кредитних спілок; житлово-

будівельна кооперація як форма добровільного об'єднання людей з приводу

будівництва житлових будинків, га¬ражів тощо; транспортна кооперація як форма

добровільного об'єднан¬ня власників транспортних засобів для здійснення

перевезень вантажів і пасажирів;переробна кооперація як форма добровільного

об'єднання людей і їх капіталів для спільної організації підприємств перероб¬ки

сільськогосподарської сировини, ресурсів лісу, виробництва будівельних

матеріалів, сувенірів тощо.

КАТЕГОРИИ:

Network | английский | архитектура эвм | астрономия | аудит | биология | вычислительная математика | география | Гражданское право | демография | дискретная математика | законодательство | история | квантовая физика | компиляторы | КСЕ - Концепция современного естествознания | культурология | линейная алгебра | литература | математическая статистика | математический анализ | Международный стандарт финансовой отчетности МСФО | менеджмент | метрология | механика | немецкий | неорганическая химия | ОБЖ | общая физика | операционные системы | оптимизация в сапр | органическая химия | педагогика | политология | правоведение | прочие дисциплины | психология (методы) | радиоэлектроника | религия | русский | сертификация | сопромат | социология | теория вероятностей | управление в технических системах | физкультура | философия | фотография | французский | школьная математика | экология | экономика | экономика (словарь) | язык Assembler | язык Basic, VB | язык Pascal | язык Си, Си++ |