шпаргалка

Сутність і категорії регіональної економіки Регіональна економіка — це

[ Назад ]

сукупність населених пунктів і розміщених здебільшого в них виробничих об'єктів,

взає¬мопов'язаних спільною територією, населенням, традиція¬ми і культурою

господарювання і які тяжіють до єдиного центру з функціями управління і

регулювання, виробничою і соціальною інфраструктурою. Регіональна економічна

система — це не довільно окреслена територія з населеними пунктами і

підприємствами, шляхами і торгівлею. В її основі очевидними є дві ознаки: тісні

економічні взаємозв'язки підприємств з природними ресурсами, населенням і

споживанням у регіоні та тяжіння виробників і споживачів до центру, який

перебирає на себе функції управління і регулюван¬ня регіоном. У даному разі

регіональну економіку ми обґрунто¬вуємо як систему господарських відносин між

виробничими суб'єк¬тами внутрі регіону і як юридичного суб'єкта міжрегіональних

і міжнаціональних економічних відносин. Кожна з локальних і регіональ¬них

економічних систем виражає сукупність ринкових категорій,які за певними ознаками

можна звести в декілька груп.Отже,докатегорій регіональної економіки відносять:

категорії виробни¬чого потенціалу(Земля ,Трудовий капітал, Основний капітал,

Обіговий капітал ,Технології , Інформація, Підприєм¬ництво);Організації

виробництва (Територія, Населення ,Промислові райони, Промислові вузли,

Промислові центри, Аграрно-промис¬лові ); Виробничої і соціальної

інфра¬структури (Управління ,Фінанси ,Транспорт ,Житло, Комунальна сфера,

Соціальний захист);Результатів виробництва(Регіональний продукт, Регіональні

затрати, Регіональний чистий продукт ,Регіональні нараху¬вання амортизації,

Регіональний прибуток)

КАТЕГОРИИ:

Network | английский | архитектура эвм | астрономия | аудит | биология | вычислительная математика | география | Гражданское право | демография | дискретная математика | законодательство | история | квантовая физика | компиляторы | КСЕ - Концепция современного естествознания | культурология | линейная алгебра | литература | математическая статистика | математический анализ | Международный стандарт финансовой отчетности МСФО | менеджмент | метрология | механика | немецкий | неорганическая химия | ОБЖ | общая физика | операционные системы | оптимизация в сапр | органическая химия | педагогика | политология | правоведение | прочие дисциплины | психология (методы) | радиоэлектроника | религия | русский | сертификация | сопромат | социология | теория вероятностей | управление в технических системах | физкультура | философия | фотография | французский | школьная математика | экология | экономика | экономика (словарь) | язык Assembler | язык Basic, VB | язык Pascal | язык Си, Си++ |