шпаргалка

Сутність методів аналізу економіки регіонів На сьогодні в Україні

[ Назад ]

запроваджена Класифікація видів економічної діяльності (КВЕД), що робить

можливим аналіз структури економіки регіонів і країни в цілому за видами

економічної діяльності згідно із загальноприйнятими міжнародними статистичними

стандартами. Використання КВЕД дає можливість проводити порівняння структури

економіки України та її регіонів з аналогічними показниками інших країн світу.

Також цей аналіз необхідний для вивчення інвестиційного клімату в Україні і

процесів, пов’язаних з надходженням в країну і регіони міжнародних інвестицій та

їх застосуванням у певних видах економічної діяльності. Методологічні підходи до

такого роду аналізу в Україні були розроблені в НДІ Держкомстату України під

керівництвом доктора економічних наук Н. Парфенцевої. Структура економіки будь-

якого регіону згідно з КВЕД характеризується за допомогою таких показників:

кількість підприємств; чисельність працюючих на підприємствах; вартість основних

фондів; дохід підприємств; обсяг реалізованої продукції. Статистичні дані за

всіма переліченими показниками, крім обсягів реалізованої продукції, містяться в

Єдиному державному реєстрі підприємств та організацій України. Необхідні

показники формуються за кожним окремим видом діяльності, що існує в Україні.

Порядок аналізу структури економіки за КВЕД в загальному вигляді включає: аналіз

даних, які характеризують кількість підприємств за видами економічної діяльності

в певних регіонах; на їх підставі визначаються провідні для регіону види

економічної діяльності; визначення факторів, які вплинули на структуру регіону.

До них можуть належати природно-кліматичні умови, історичний розвиток регіону,

адміністративно-територіальний рівень, використання природних ресурсів, державна

політика щодо певного регіону та ін. У результаті проведення такого аналізу

з’ясовується рівень розвитку певних видів економічної діяльності в регіоні,

оцінюється рівень розвитку сфери послуг, що є дуже важливим показником для

економіки країни і регіону. За оцінками міжнародних статистичних органів, країна

визнається постіндустріальною, якщо обсяг її валового продукту, виробленого в

сфері послуг, перевищує 65 %, а в деяких країнах досягає навіть 80—85%*.

КАТЕГОРИИ:

Network | английский | архитектура эвм | астрономия | аудит | биология | вычислительная математика | география | Гражданское право | демография | дискретная математика | законодательство | история | квантовая физика | компиляторы | КСЕ - Концепция современного естествознания | культурология | линейная алгебра | литература | математическая статистика | математический анализ | Международный стандарт финансовой отчетности МСФО | менеджмент | метрология | механика | немецкий | неорганическая химия | ОБЖ | общая физика | операционные системы | оптимизация в сапр | органическая химия | педагогика | политология | правоведение | прочие дисциплины | психология (методы) | радиоэлектроника | религия | русский | сертификация | сопромат | социология | теория вероятностей | управление в технических системах | физкультура | философия | фотография | французский | школьная математика | экология | экономика | экономика (словарь) | язык Assembler | язык Basic, VB | язык Pascal | язык Си, Си++ |