шпаргалка

Територіальна структура господарства як основа економічного районування У

[ Назад ]

структурі еко¬номіки локального рівня організації основними її складовими є

земля, праця, капітал, фінанси. У просторовій економіці праця, капітал і фінанси

у формі підприємств розміщені по території і з'єднані транспортною системою. Це

свідчить про те, що така соціально-економічна система є територіальною, тобто

єдність її зумовлена спільною територією. Територіальна структура економіки — це

сукупність стійких зв 'язків між елементами соціально-економічної про¬сторово

обмеженої системи, які забезпечують її цілісність і зберігають основні

властивості за наявності різних зов¬нішніх і внутрішніх змін. Якісні параметри

елементів територіальної структури еко¬коміки відображають сутність соціальних,

виробничих, при¬родних явищ, які є чинниками і результатами господарської

діяль¬ності. До них відносять: населення: розглядають як джерело формування

праці, ство¬рення засобів виробництва, видів діяльності, продуктів спожи¬вання і

т. д.; розселення: виражає форми організації поселень, які є місцем формування

способу життєдіяльності мешканців; виробництво: види діяльності як форма

створення матері¬альних і духовних цінностей, що забезпечують життєдіяльність

працюючих і непрацюючих; споживання: форми діяльності людей, пов'язані з

розподілом, обміном та споживанням матеріальних і духовних вартостей; природні

умови і ресурси: незалежні від людини природні яви¬ща, що є предметом

використання у господарській діяльності людей; це земля, кліматичні умови, водне

середовище, ґрунти, ліси, корисні копалини тощо; Кількісні параметри елементів

територіальної структури економіки. Вони відображають кількісні особливості

внутрішніх і зовнішніх ознак соціальних, виробничих і природних явищ, які

характеризують їх як чинники і результати конкретних видів гос¬подарської

діяльності.

КАТЕГОРИИ:

Network | английский | архитектура эвм | астрономия | аудит | биология | вычислительная математика | география | Гражданское право | демография | дискретная математика | законодательство | история | квантовая физика | компиляторы | КСЕ - Концепция современного естествознания | культурология | линейная алгебра | литература | математическая статистика | математический анализ | Международный стандарт финансовой отчетности МСФО | менеджмент | метрология | механика | немецкий | неорганическая химия | ОБЖ | общая физика | операционные системы | оптимизация в сапр | органическая химия | педагогика | политология | правоведение | прочие дисциплины | психология (методы) | радиоэлектроника | религия | русский | сертификация | сопромат | социология | теория вероятностей | управление в технических системах | физкультура | философия | фотография | французский | школьная математика | экология | экономика | экономика (словарь) | язык Assembler | язык Basic, VB | язык Pascal | язык Си, Си++ |