шпаргалка

Територіальна структура господарства як основа економічного районування

[ Назад ]

Національне господарство України має складну структуру. Структура господарства –

це його внутрішня будова, котра показує, з яких основних елементів складається

господарство, а також виражає співвідношення та взаємозв'язки між ними.

.Підприємства різних галузей господарства по-різному розташовані на території

одне щодо іншого, відносно населених пунктів, своїх сировинно-ресурсних баз

тощо. В одних випадках вони мають одиничне розміщення, в інших — групове. Ці

групи на одній території творять певні територіальні поєднання, підприємства в

них більшою чи меншою мірою використовують спільну виробничу і соціальну

інфраструктуру або ж об'єднуються виробничими зв'язками, взаємними поставками

деталей, матеріалів, напівпродуктів, відходів. Таким чином виникають

територіальні елементи господарства. Сукупність певним чином взаєморозміщених і

поєднаних територіальних елементів господарства називається територіальною

структурою господарства. Територіальна структура господарства тісно пов'язана з

розселен¬ням, транспортною мережею, а також особливостями природного середовища,

його природно-ресурсним потенціалом. Елементи територіальної структури можуть

мати точкові, вузлові, лінійні, кущові, аре¬альні форми. Зокрема, галузі

первинного сектора економіки — сільське й лісове господарство, рибальство,

добувна промисловість, які тісно взаємодіють з природним середовищем, мають

переважно ареальні форми: сільськогосподарські зони і райони, лісогосподарські і

лісопромислові райони і ділянки, рибопромислові зони і райони, гірничодобувні

басейни, райони, ареали. Переважна більшість підприємств обробної промисловості

розміщені в населених пунктах і утворюють такі елементи територіальної

струк¬тури, як промисловий пункт (одне підприємство), промисловий центр—

населений пункт з кількома мало пов'язаними підприємствами, промисловий

(господарський) вузол —місто або група близько розташова¬них міст з великою

кількістю взаємозв'язаних підприємств. Окремі виробництва мають кущову форму

територіального поєднання. На¬приклад, машинобудівний кущ формується головним

(складальним) підприємством і багатьма заводами, що постачають деталі, вузли,

агре¬гати і знаходяться у навколишніх поселеннях. Територіальна структура

транспорту представлена такими елемента¬ми, як транспортні лінії (наприклад,

залізниці, судноплавні ріки), транспортні пункти (станції на залізничній вітці),

транспортні вузли (станції в місцях розгалуження чи перетину залізничних ліній).

Елементи територіальної структури можуть бути спеціалізовані (наприклад, зернова

зона,цукровобуряковий пункт, центр харчової промисловості, автомобілебудівний

кущ, нафтохімічний вузол, залізничний вузол, автомагістраль) і багатогалузеві

(хіміко-машинобудівний центр, металургійно-машинобудівельно-хімічний вузол,

залізнично-річковий вузол, промислово-транспортний вузол, залізнично-

автомобільна полімагістраль).

КАТЕГОРИИ:

Network | английский | архитектура эвм | астрономия | аудит | биология | вычислительная математика | география | Гражданское право | демография | дискретная математика | законодательство | история | квантовая физика | компиляторы | КСЕ - Концепция современного естествознания | культурология | линейная алгебра | литература | математическая статистика | математический анализ | Международный стандарт финансовой отчетности МСФО | менеджмент | метрология | механика | немецкий | неорганическая химия | ОБЖ | общая физика | операционные системы | оптимизация в сапр | органическая химия | педагогика | политология | правоведение | прочие дисциплины | психология (методы) | радиоэлектроника | религия | русский | сертификация | сопромат | социология | теория вероятностей | управление в технических системах | физкультура | философия | фотография | французский | школьная математика | экология | экономика | экономика (словарь) | язык Assembler | язык Basic, VB | язык Pascal | язык Си, Си++ |