шпаргалка

Управління працею Основні завдання: стабільне підвищення продуктивності

[ Назад ]

праці; удосконалення системи оплати праці та підвищення її впливу на по¬силення

особистої і колективної зацікавленості у зростанні про¬дуктивності праці;

забезпечення твердої залежності рівня за¬робітної платні від кількості та якості

праці, тобто реальних результатів праці.Основні напря¬ми: заходи підвищення

продуктивності праці; заходи форму¬вання і використання висококваліфікованої

праці; заходи удо¬сконалення оплати праці. Заходами управління працею на

підприємстві повинна по¬слідовно проводитися лінія на заробляння трудовим

колективом загалом засобів для оплати праці, перебудови системи її оплати,

виходячи із завдань різкого підвищення продуктивності та ефективності, посилення

зацікавленості виробників у виконанні більших обсягів робіт з меншою

чисельністю. Проте вони повинні орієнтуватися на ре¬зультати праці, ціни на

продукцію та спроможність відшкодувати матеріальні витрати, оплатити працю

зайнятих і отримати прибуток. Важливим є продуктивність праці найманих

працівників. Продуктивність регіональ¬ної праці (національної праці) в

розраховується відношенням об¬сягу виробленого в регіоні продукту В до кількості

зай¬нятих у регіоні Тк: в = В/Тк. Показник індивідуальної продуктивності праці

розраховують на основі натураль¬них показників В = Оц Чинники, що впливають на

продуктивність праці, здебільшого поділяють на три великі групи:

^народногос¬подарські, ^регіональні, ^місцеві (виробничі).

КАТЕГОРИИ:

Network | английский | архитектура эвм | астрономия | аудит | биология | вычислительная математика | география | Гражданское право | демография | дискретная математика | законодательство | история | квантовая физика | компиляторы | КСЕ - Концепция современного естествознания | культурология | линейная алгебра | литература | математическая статистика | математический анализ | Международный стандарт финансовой отчетности МСФО | менеджмент | метрология | механика | немецкий | неорганическая химия | ОБЖ | общая физика | операционные системы | оптимизация в сапр | органическая химия | педагогика | политология | правоведение | прочие дисциплины | психология (методы) | радиоэлектроника | религия | русский | сертификация | сопромат | социология | теория вероятностей | управление в технических системах | физкультура | философия | фотография | французский | школьная математика | экология | экономика | экономика (словарь) | язык Assembler | язык Basic, VB | язык Pascal | язык Си, Си++ |