шпаргалка

Формування реальної конкурентоспроможності і нововведень в регіоні

[ Назад ]

Формування нововведень,підпорядковується жор¬стким вимогам конкуренції як

ринковому явищу: якості товару, ціні одиниці товару — ц, собівартості товару О +

Т, обсягу ви¬робництва товару В, валовому прибутку — ВП.Конкуренцію розглядають

як суперниц¬тво виробників однорідної продукції задля зміцнення своїх по¬зицій

на ринку. Це суперництво здійснюється через підвищення якості продукції,

зниження ціни, підвищення віддачі споживчих властивостей продукції у конкретних

умовах, тобто її корисно¬го ефекту.параметри дають можливість визначати їх

конкурентоспроможність через роз¬рахунок питомої ціни — Цп, яка є результатом

відношення ціни створеної продукції— Ц до корисного ефекту— Ек Розрахунок

конкурентоспроможності об'єкта роблять так:множенням коефіцієнтів частки обсягу

продаж рівня конку¬рентоспроможності товару па даному ринку і значимості ринку

визначають коефіцієнт конкурентоспроможності ок¬ремого товару; зіставленням

коефіцієнтів конкурентоспроможності кож¬ного товару визначають остаточний

коефіцієнт конкурентоспроможності об 'єкта. Найвищий рівень

конкурентоспроможності підприємства, га¬лузі, регіону чи країни буде тоді, коли

коефіцієнт дорівнюватиме 1,00. Значення коефіцієнта 0,51, 0,6 свідчить, що на

ринках інших країн товар об'єкта є малоконкурентоспроможний і про¬дається у дуже

малих обсягах. Зростання коефіцієнта до значень 0,7, 0,8, 0,9 і т. д. свідчить,

що об'єкт випускає високоякісну і конкурентоспроможну продукцію Формування

реальних нововведень. Коефіцієнт конкуренто¬спроможності і показники його

розрахунку є найважливішою інформативною базою формування реальних

нововведень.>одиниці продукту:в = о + т + ак + чп, де в — вартість одиниці

продукції або її ціна ц; о — вартість обо¬ротного капіталу (матеріальних затрат)

в одиниці продукції; т — вартість (оплата) праці в одиниці продукції; ак —

аморти¬заційні нарахування в одиниці продукції; чп — чистий прибуток в одиниці

продукції;валового випуску:В = 0+ Т+А + ЧП, де В — вартість валового випуску; О

— вартість оборотного капі¬талу у валовому випуску; Т — вартість (оплата) праці

у валовому випуску; А — амортизаційні нарахування у валовому випус¬ку; ЧП —

чистий прибуток у валовому випуску. Саме обсяги і співвідношення показників

вартісної структури як одиниці продукції, так і її валового випуску є в основі

іннова¬ційної діяльності зацікавлених організацій.

КАТЕГОРИИ:

Network | английский | архитектура эвм | астрономия | аудит | биология | вычислительная математика | география | Гражданское право | демография | дискретная математика | законодательство | история | квантовая физика | компиляторы | КСЕ - Концепция современного естествознания | культурология | линейная алгебра | литература | математическая статистика | математический анализ | Международный стандарт финансовой отчетности МСФО | менеджмент | метрология | механика | немецкий | неорганическая химия | ОБЖ | общая физика | операционные системы | оптимизация в сапр | органическая химия | педагогика | политология | правоведение | прочие дисциплины | психология (методы) | радиоэлектроника | религия | русский | сертификация | сопромат | социология | теория вероятностей | управление в технических системах | физкультура | философия | фотография | французский | школьная математика | экология | экономика | экономика (словарь) | язык Assembler | язык Basic, VB | язык Pascal | язык Си, Си++ |