шпаргалка

Формування ринку інновацій в регіоніРегіональний інноваційний ринок

[ Назад ]

взаємозв'язаний з ринком освіти, ринком інвестицій, ринком праці і ринком

товарів та по¬слуг.Передумовами формування регіонального рин¬ку інновацій є:

економічні основи відновлення виробництва в ре¬гіоні; регіональна інноваційна

пропозиція; регіональний іннова¬ційний попит; ареальна конкуренція і формування

реальних ново¬введень у регіоні.Економічні основи відновлення виробництва в

реґіоні конкурентоспроможність товару на регіональному чи міжрегіональному

ринках, яка визначатиметься структурою ціни реалізації одиниці його

товару;платоспроможність виробника здійснювати новаційні капіталовкладення,

джерелом яких є амортизаційні на¬рахування;кредитоспроможність виробника

здійснювати запозичен¬ня у банках для купівлі і впровадження нової техніки,

технологій, продукції, гарантією для банків яких є чистий прибуток

підприєм¬ства.Регіональна інноваційна пропозиція формується науково-дослідними

організаціями на основі інноваційного по¬питу. Інноваційна пропозиція відображає

натурально-вартісну форму новаційного продукту Оц, де — натуральний новацій-ний

товар, ц — ціна одиниці новаційного товару, а інноваційний попит — грошову форму

уГм, де Г — маса грошей на придбання новаційних товарів, V — коефіцієнт

оборотності грошової маси. Інноваційний попит і пропозиція є взаємозумовленими

явищами: зростання пропозиції спричиняє зростання попиту і навпаки.Формування

регіонального інноваційного попитуРегіональні виробники товарів і послуг

найбільш зацікавлені у впровадженні нових технічних засобів і технологій,

оскільки вони дають мож¬ливість створити поліпшенні зразки їхньої продукції,

запровади¬ти нові види продукції і послуг та утримуватися на ринку серед

конкурентів. Вони і формують попит на науково-технічну про¬дукцію, що є основою

його вивчення і формування напрямів діяль¬ності організацій

КАТЕГОРИИ:

Network | английский | архитектура эвм | астрономия | аудит | биология | вычислительная математика | география | Гражданское право | демография | дискретная математика | законодательство | история | квантовая физика | компиляторы | КСЕ - Концепция современного естествознания | культурология | линейная алгебра | литература | математическая статистика | математический анализ | Международный стандарт финансовой отчетности МСФО | менеджмент | метрология | механика | немецкий | неорганическая химия | ОБЖ | общая физика | операционные системы | оптимизация в сапр | органическая химия | педагогика | политология | правоведение | прочие дисциплины | психология (методы) | радиоэлектроника | религия | русский | сертификация | сопромат | социология | теория вероятностей | управление в технических системах | физкультура | философия | фотография | французский | школьная математика | экология | экономика | экономика (словарь) | язык Assembler | язык Basic, VB | язык Pascal | язык Си, Си++ |