шпаргалка

Функції регіонального управління і регулюванняВ умовах ринку повинен

[ Назад ]

звужуватися вплив дер¬жави і поширюватися самоуправління підприємств і органів

са¬моврядування. На територіальному рівні держава впливає на діяльність місцевих

органів самоврядування через свої регіональні державні адміністрації. Останні

виконують контрольні, орієнту¬ючі і інші функції господарського змісту. Існуюча

система організації влади в Україні дає змогу зберегти виконавчу верти¬каль

через органи державної виконавчої влади. Але завдання полягає у тому, щоб

побудувати систему місцевого самоврядуван¬ня на демократичних засадах і

господарській ініціативі власників праці і капіталу. Ознаками органів місцевого

самоврядування є автономія: правова, організаційна,фінансова.Сутність правової

автономії полягає у тому, що вони мають свої владні повноваження, визначені

Конституцією або Законом.Сутність організаційної автономії полягає у тому, що

органи місцевого самоврядування повинні мати можливість самі визна¬чати свою

внутрішню структуру для того, щоб вона відповіда¬ла місцевим потребам і

забезпечувала ефективне управління.Сутність фінансової автономії органів

місцевого самовряду¬вання полягає у тому, що вони мають право в межах державної

політики володіти і вільно розпоряджатися власними коштами при здійсненні своїх

повноважень.

КАТЕГОРИИ:

Network | английский | архитектура эвм | астрономия | аудит | биология | вычислительная математика | география | Гражданское право | демография | дискретная математика | законодательство | история | квантовая физика | компиляторы | КСЕ - Концепция современного естествознания | культурология | линейная алгебра | литература | математическая статистика | математический анализ | Международный стандарт финансовой отчетности МСФО | менеджмент | метрология | механика | немецкий | неорганическая химия | ОБЖ | общая физика | операционные системы | оптимизация в сапр | органическая химия | педагогика | политология | правоведение | прочие дисциплины | психология (методы) | радиоэлектроника | религия | русский | сертификация | сопромат | социология | теория вероятностей | управление в технических системах | физкультура | философия | фотография | французский | школьная математика | экология | экономика | экономика (словарь) | язык Assembler | язык Basic, VB | язык Pascal | язык Си, Си++ |